Richtlijnen

Indienen van een manuscript 

 • Het Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift publiceert oorspronkelijke artikels (original papers), casuïstieken (case reports), overzichten, korte mededelingen (short communications), actualiteit, "Uit het verleden", verslagen, referaten en boekbesprekingen. Het indienen van casuïstieken wordt sterk gewaardeerd.
 • De manuscripten worden per e-mail naar nadia.eeckhout@UGent.be gestuurd met alle co-auteurs in cc. Originele artikels, korte mededelingen, casuïstieken en overzichten worden in het Nederlands of het Engels gepubliceerd met een titel en een samenvatting in het Nederlands en het Engels.
 • Ieder manuscript wordt naar inhoud en vorm beoordeeld door twee onafhankelijke personen. Het resultaat van deze beoordeling wordt aan de auteur via de redactie bekend gemaakt ten laatste twee maanden na het indienen van het manuscript. Het artikel wordt slechts als "aanvaard" beschouwd nadat de auteur de voorgestelde correcties heeft aangebracht of verantwoord heeft waarom voorgestelde wijzigingen niet doorgevoerd worden. De definitieve tekst wordt via e-mail naar de redactie van het tijdschrift gestuurd.
 • Door het inzenden van een manuscript geven de auteurs het recht van publicatie aan het Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift en wordt duidelijk verondersteld dat het manuscript niet terzelfdertijd bij een ander tijdschrift ingestuurd werd.
 • De auteur behoudt de auteursrechten en gaat ermee akkoord dat z'n gepubliceerd artikel hergebruikt en verspreid kan worden, mits vermelding van de bron. 
 • CCL​ - Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
 • Revisie van Engelstalige artikels:
  Indien door de redactie en/of referees geoordeeld wordt dat een artikel professioneel taalkundig moet gereviseerd worden vooraleer het voor publicatie kan aanvaard worden, dan kunnen de auteurs opteren om:
  • zelf een taaleditor aan te stellen. In dat geval moet een mail van de corrector in kwestie met de taalkundig nagekeken laatste versie van het artikel worden gestuurd naar nadia.eeckhout@ugent.be.
  • de revisie via het tijdschrift te laten uitvoeren. De kosten, die voornamelijk afhangen van de kwaliteit van het Engels en de omvang van het artikel, worden in dit geval aan de vakgroep of het instituut waar de eerste auteur werkzaam is, doorgerekend.
 • Een pdf van het artikel wordt na publicatie naar de auteur via e-mail verstuurd.

 

Inhoud en opmaak

 • Er wordt ten zeerste aangeraden een recent nummer van het tijdschrift te bekijken en dit zowel vooraf, tijdens als na het schrijven van de teksten. Zo kun je de opmaak van je artikel vergemakkelijken en een hoop nutteloos werk en miserie vermijden.
 • De tekst dient getypt te worden met dubbele regelafstand en met inspringen van iedere nieuwe paragraaf.
 • Voeg regel- en paginanummering toe. Dit vergemakkelijkt het werk van de referees.
 • Lettertype: Times New Roman, Lettergrootte 12
 • Titel (vetjes, kleine letter, lettergrootte 16). Nederlandse artikels: Nederlandse titel met daaronder de Engelse vertaling (cursief, kleine letter, lettergrootte 14). Voor Engelse artikels: de Engelse titel met daaronder de Nederlandse vertaling. 
 • Initiaal (-alen) en naam van elke auteur (vetgedrukt in kleine letters).
 • Naam van de afdeling of instelling en volledig adres (kleine letters).
 • E-mailadres.
 • Samenvatting en Abstract
  Deze mogen niet langer zijn dan 5 % van het artikel met een maximum van 150 woorden. Bij Engelstalige artikels ook een Nederlandse samenvatting. Geen nietszeggende algemeenheden maar concrete hoofdpunten of hoofdbevindingen zo beknopt mogelijk vermelden.
  • Inleiding
   Hier wordt de lezer kort en bondig op de hoogte gebracht van de stand van zaken in verband met het onderzochte probleem (literatuur), van de probleemstelling en van een duidelijk omschreven bedoeling van de studies.
  • Materiaal en Methoden
   Zakelijke beschrijving zonder overbodige gegevens.
  • Resultaten
   Goed gerangschikt, overzichtelijk, voldoende gedetailleerd.
  • Discussie
   Voldoende uitgebreid. Geen herhaling van de resultaten. Conclusies en interpretaties wetenschappelijk verantwoord. Soms kunnen 'Resultaten en Discussie' samengevoegd worden om herhalingen te vermijden, vooral wanneer het een relatief kort artikel betreft.
  • Eventuele dankbetuiging.
  • Literatuur
   De literatuuropgave in de tekst gebeurt als volgt: de naam van de auteur(s) en het jaar van publicatie bv. : "... werd vroeger aangetoond (Brown, 1975 ; Brown en Ellis, 1975 ; Brown et al., 1975)" ofwel "Brown (1975) toonde vroeger aan dat ...". Er is dus geen cijferaanduiding in de tekst. Indien er meerdere referenties samen geciteerd worden, dan dienen ze in de tekst chronologisch te worden gerangschikt.
   In de literatuurlijst worden bij de referenties achtereenvolgens vermeld: namen van de auteur(s), initialen van voornamen, jaartal tussen haakjes, titel van artikel, naam van het tijdschrift(voluit en cursief), volume (cursief), begin- en eindpagina. 
   Voorbeeld:
   Allan W.R., Rowson L.E. (1973). Control of the mare's oestrus cycle by prostaglandins. Journal of Reproduction and Fertility 33, 539-543.
   Bij boeken dienen plaats en naam van uitgever vermeld te worden. Bij referenties aan hoofdstukken in boeken: (in volgorde) de auteurs van het hoofdstuk, jaartal, titel van het hoofdstuk, het woordje 'In:', de namen van de editors gevolgd door 'editor(s)'. Titel van het boek (cursief), volume of uitgave (indien meerdere), naam en lokatie van de uitgeverij, begin- en eindpagina van het hoofdstuk.
   Voorbeeld:
   Tripathi R.C. (1974). Comparative physiology and anatomy of the aqueous outflow pathway. In: Dawson H. and Graham L.T. (editors). The Eye. 2de ed., vol. 5, Academic Press, New York, p. 163-336.
   De referenties worden alfabetisch gerangschikt. Meerdere artikels van dezelfde (eerste) auteur(s) uit hetzelfde jaar dienen in de tekst en in de literatuurlijst aangeduid te worden met a,b, ... (vb. 1975a).
   Een persoonlijke mededeling wordt in de tekst als volgt vermeld:
   (initialen + naam, persoonlijke mededeling, jaartal).
   Voorbeeld: (W.R. Allan, persoonlijke mededeling, 1988). Dit wordt niet opgenomen in de literatuurlijst.
   Voor de referenties zonder auteur wordt in de tekst vermeld : Anonymus, jaartal. 
   In de literatuurlijst: Anonymus (jaartal). Titel. Bron (waar men de gegevens kan terugvinden).
   Er dient gerefereerd te worden aan gepeerreviewde literatuur!

 

Bijkomende opmerkingen

 • Ethische commissie: indien het een oorspronkelijk artikel betreft waarbij proefdieren worden gebruikt, kan het manuscript ter beoordeling worden voorgelegd aan de Ethische Commissie van de Faculteit Diergeneeskunde. Daarom wordt aanbevolen dat de auteurs eerst het advies van deze commissie inwinnen en dit advies kenbaar maken bij het indienen van het manuscript.
 • Overzichtsartikels: mogen niet te uitgebreid zijn (norm: max. 20 getypte blz.) en het aantal referenties moet beperkt gehouden worden. Te lange lijsten worden vervangen door de vermelding: 
  "Een uitgebreide literatuurlijst kan aangevraagd worden bij de auteurs".
 • Figuren en tabellen: figuren en tabellen moeten contrastrijk zijn. Ze worden in afzonderlijke bijlagen ingediend (tabellen in worddocumenten en figuren in jpeg, tiff, bitmap,...). Powerpoint is ongeschikt. Voor de figuren worden de teksten gezamenlijk in een apart document of na de literatuurlijst aangebracht. Het aantal tabellen en figuren wordt tot een noodzakelijk minimum beperkt. Pijlen, nummering, letters (klein) en andere aanduidingen op figuren moeten in het wit of zwart aangebracht worden al naargelang de kleur van de achtergrond en hun grootte moet in verhouding zijn met de figuur.
  Voor de opmaak van tabellen wordt er stellig aangeraden een recent nummer van het tijdschrift te bekijken.
  Bij de figuren moet men rekening houden met de afmetingen van de zetspiegel (nl. ruimte over 2 kolommen: 18 x 25,5 cm ; 1 kolom: 8,3 x 25,5 cm). Indien de figuren groter zijn dan de zetspiegel, moeten de letters, cijfers en tekens duidelijk en groot genoeg zijn om leesbaar te blijven na verkleining.
  Grafieken dienen als tiff- of jpegbestand aangeleverd te worden. Minimumgrootte: 200 bytes.

           Ze kunnen via mail of op CD of USB-stick aan de redactie bezorgd worden. Gelieve in de bestandsnaam duidelijk aan te geven over welke figuur het gaat! 

 • Afkortingen: vermijd afkortingen in titels. De eerste maal dat een afkorting in de tekst wordt gebruikt, moet deze voorafgegaan worden door de voluit geschreven term.
 • Aanbeveling tot het gebruik van de officiële anatomische nomenclatuur (Nomina Anatomica Veterinaria, 1983).
Nederlands