88 (1) pp 34

Titel: 
Intra-abdominale bloeding bij een paard, niet altijd het gevolg van trauma
Auteur(s): 
L. DE LANGE, A. DUFOURNI, L. LEFÈRE, L. SONCK, G. VAN LOON
Samenvatting: 

Een negen jaar oude merrie werd aangeboden met klachten van milde koliek en koorts. Met behulpvan echografie werd een mixed hypo- en hyperechogene massa gediagnosticeerd tussen de maag en demilt. Op het rectale onderzoek werd eveneens een massa waargenomen in de bekkenholte. Bij herhalingvan deze onderzoeken een dag later werd intra-abdominaal bloed waargenomen. Er werd gedacht aaneen hematoom met intra-abdominale bloeding van traumatische oorsprong. Gedurende de volgendedagen werden echografische en radiografische veranderingen waargenomen in de longen en de lever.De massa ter hoogte van het bekken bleef stabiel. Abnormale, vermoedelijk neoplastische cellen werdenwaargenomen op cytologisch en histologisch onderzoek van een biopt genomen ter hoogte van demassa aanwezig in de lever. Dergelijke cellen werden niet waargenomen in het abdominale en thoracalevocht. Door de aanwezigheid van een snel groeiende massa werd de diagnose van maligne neoplasie hetmeest waarschijnlijk. Euthanasie werd voorgesteld maar geweigerd door de eigenaar. Ondersteunendebehandeling werd ingesteld, waardoor het paard stabiel bleef. Enkele dagen later is het paard plotselinggestorven. Tijdens het post-mortemonderzoek werd in het bekken een primaire neoplasie waargenomenmet metastasen in de longen en de lever met lekkage van 50 liter hemorragisch vocht in het abdomen.Gebaseerd op de macroscopische bevindingen, cytologische en histologische kenmerken werd eenhemangiosarcoma als meest waarschijnlijke diagnose vooropgesteld. Dit werd bevestigd via eenimmunohistochemische kleuring voor von Willebrand-factor. Deze casuïstiek toont aan dat differentiatietussen hematoom en hemangiosarcoma belangrijk is.

Volledige tekst: 
pp 34-38
Casuïstiek(en)