88 (1) pp 09

Titel: 
Langetermijnresultaten van tenoscopische behandeling van letsels in de sesamschede: een retrospectieve studie van vijftig paarden
Auteur(s): 
F. THÜNKER, M. OOSTERLINCK, K. VANDERPERREN, A. MARTENS
Samenvatting: 

Letsels ter hoogte van structuren in de sesamschede kunnen de primaire oorzaak zijn van nietinfectieuzetenosynovitis, waarbij tenoscopie zowel diagnostisch als therapeutisch aangewend kanworden. In deze studie werden de gegevens van vijftig paarden uit de databank van de FaculteitDiergeneeskunde (UGent) verzameld, die in de periode van 2008 tot 2016 een tenoscopische behandelingvan niet-infectieuze tenosynovitis van de sesamschede ondergingen. Telefonische follow-upinformatie kon van veertig paarden worden bekomen.Bij springpaarden waren de voorbenen significant vaker aangetast dan de achterbenen, terwijlletsels bij paarden die niet voor jumping gebruikt werden, frequenter ter hoogte van de achterbenenwerden vastgesteld (P=0,01). Letsels van de diepe buigpees vertegenwoordigden 45% van de gevallenterwijl er in 39% van de gevallen letsels ter hoogte van de manica flexoria waren. Uiteindelijk konden27,7% van de paarden met laesies van de diepe buigpees en 53% paarden met laesies van de manicaflexoria terug op hun oorspronkelijk niveau worden ingezet met een gemiddelde follow-upperiode van4,6 ± 2,5 jaar.

Volledige tekst: 
pp 09-18
Retrospectieve studie