87 (6) pp 314

Titel: 
Algemene anesthesie voor de chirurgische behandeling van urinewegobstructie bij negen geiten
Auteur(s): 
A.J.H.C MICHIELSEN, K. PROOST, B. PARDON, L. DE CREMER, S. SCHAUVLIEGE
Samenvatting: 

Over een periode van zes maanden werden negen dwerggeiten chirurgisch behandeld voor obstructievan de urinewegen. In twee gevallen was een (tweede) revisie-operatie nodig, wat resulteerde intwaalf procedures onder algemene anesthesie. Verschillende anesthesieprotocollen werden toegepast.Analgesie werd voorzien door middel van een opioïd in combinatie met ofwel benzodiazepine (10/12)of met een alfa-2 agonist (2/12). De anesthesie werd geïnduceerd met propofol (10/12) of ketamine(2/12), waarna deze werd onderhouden met isofluraan (8/12) of sevofluraan (4/12) in zuurstof in eensemigesloten cirkelsysteem en onder continue monitoring. Geregistreerde complicaties waren mildebradycardie (4/12), hypotensie (3/12), metabole acidose (1/12) en hypothermie (12/12). In vier gevallenwerd door middel van een epidurale anesthesie bijkomende analgesie voorzien, waarbij er zich bijéén geit een ernstige complicatie (paralyse, 1/4) ontwikkelde met euthanasie tot gevolg. Hoewel eenobstructie van de urinewegen het anesthesierisico verhoogt, werd de kans op ernstige complicaties inde voorliggende casussen vermeden door de keuze van een adequaat anesthesieprotocol, een goed(e)preoperatief (-ve) onderzoek/ voorbereiding en een nauwgezette perioperatieve monitoring.

Volledige tekst: 
pp 314-325
Casuïstiek(en)