87 (5) pg 297

Titel: 
Variatie, een belangrijke les. Waarom we de oorsprong en betekenis van de Engelse woorden to vet, to fit en de uitdrukking survival of the fittest moeten onthouden
Auteur(s): 
L. DEVRIESE
Samenvatting: 

De uitdrukking survival of the fittest door Herbert Spencer gebruikt voor het resultaat van watCharles Darwin natural selection noemde, kernbegrip in de evolutieleer, kan actueel potentieel ernstigemisverstanden teweegbrengen. In de tijd van Darwin en Spencer betekende the fittest, diegenedie het best bij een bepaalde (levens)omstandigheid past of die het beste erfelijke potentieel bezat omdaarin te passen of zich aan te passen. Voor levende soorten is variatie een essentiële voorwaarde omin veranderende competitieve omstandigheden te blijven voortbestaan. De basis van Darwins evolutietheorieis dan ook erfelijke variatie binnen de soorten. Die laat toe dat min of meer passende variantenvoorkomen die kunnen overleven en reproduceren. Minder aangepaste vinden minder voedsel, wordenverdrongen en verdwijnen tenslotte: ze sterven uit. Ze worden op natuurlijke wijze weggeselecteerd.Dit is natuurlijke selectie.In de loop van de vorige eeuw nam een heel andere woordbetekenis van fit de overhand: die van ‘gezond,in goede lichamelijke conditie verkerend’. Om dat te begrijpen wordt eerst een korte historischebeschrijving gegeven van twee Engelse termen to vet and to fit, die lange tijd vooral gebruikt werden inpaardenwedrenmilieus. To vet betekent zorgvuldig onderzoeken op eigenschappen en geschiktheid alvorenstoegelaten te worden in races, of, voor wat mensen betreft, in bepaalde functies. De term wordtin de literatuur vermoedelijk ten onrechte gelinkt aan veterinarian (vet). Fit, oorspronkelijk gebruiktvoor ridders en militairen in de betekenis van aan elkaar gewaagd zijn, werd vooral toegepast bij nagenoegeven snelle renpaarden om toegelaten te worden tot welbepaalde wedrennen. Later werd to fitmeer in het algemeen gebruikt om ‘bij elkaar (doen) passen’ aan te duiden en in de vorige eeuw werdde notie ‘in conditie’ of ‘en forme’ (in vorm) eraan gehecht, wellicht ook onder invloed van het woordgebruikin het renpaardenmilieu. Uiteindelijk kreeg de betekenis ‘gezond en/of sterk’ de overhand.

Volledige tekst: 
pp 297-299
Uit het verleden