83(5) pg 215

Titel: 
Antibioticumgebruik bij varkens, vleeskuikens en vleeskalveren in België
Auteur(s): 
M. E. FILIPPITZI, B. CALLENS, B. PARDON, D. PERSOONS, J. DEWULF
Samenvatting: 

SAMENVATTINGHet voorkomen van resistentie tegen antimicrobiële middelen houdt tal van risico’s in. Bovendien iser een link tussen het voorkomen van resistentie tegen antimicrobiële middelen en het gebruik van dezemiddelen. Het doel van deze studie is de beschikbare data over het gebruik van antimicrobiële middelenin de Belgische varkens-, vleeskuikens- en vleeskalversector te vergelijken. Om de beschikbare datavan drie peer-reviewed, wetenschappelijke artikelen te kunnen vergelijken, werd het gebruik uitgedruktin behandelingsincidenties (BI), gedefinieerd als het dagelijks aantal behandelde dieren per 1000dieren met 1 ‘defined’ (DDDA) of ‘used daily dose animal’ (UDDA). Daarnaast werd getracht de dataover het gebruik op bedrijfsniveau te extrapoleren naar het gebruik op nationaal niveau op basis vande methodologie van de European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC).Zo werd een schatting beoogd van de totale hoeveelheid antimicrobiële middelen die gebruikt wordenin België per diersector. Voor de drie sectoren werd de hoogste behandelingsincidentie waargenomenin de vleeskalversector (TIDDDA=414, TIUDDA=379). Bij de schatting, gebaseerd op extrapolatie,werd echter verondersteld dat de grootste hoeveelheid antimicrobiële middelen toegediend werdenaan varkens (159.4 ton). De snelste daling in de totale hoeveelheid antimicrobiële middelen kan duswellicht bereikt worden door middel van acties in de varkenssector. Tijdens het collecteren van dedata om berekeningen en vergelijkingen voor deze studie mogelijk te maken, werd het duidelijk dater dringend nood is aan geharmoniseerde monitoringsprogramma’s.

Volledige tekst: 
pp 215-224
Thema: antimicrobieel gebruik en resistentie bij voedselproducerende dieren