83 (3) 119-124

Titel: 
Chronisch progressief lymfoedeem bij het Belgisch trekpaard in België: klinische fenotypering, prevalentie en analyse van risicofactoren
Auteur(s): 
K. De Keyser, S. Janssens, L.M. Peeters, F. Gasthuys, M. Oosterlinck, N. Buys
Samenvatting: 

Het Belgisch trekpaard is belast met chronisch progressief lymfoedeem (CPL), een bekende, ongeneeslijkeaandoening. Tot op heden bestaat er geen uniform diagnostisch protocol, waardoor eengoede schatting van de prevalentie onbestaande is. Het doel van dit artikel was een eenduidige klinischeonderzoeksmethode te ontwikkelen om de objectiviteit van de CPL-diagnose te verhogen en deprevalentie van CPL bij het Belgisch trekpaard na te gaan. Daarnaast werd aan de hand van statistischemodellen het verband onderzocht tussen bepaalde factoren, zoals de interactie leeftijd-geslacht, vachtkleuren seizoen, enerzijds en het optreden van klinische symptomen anderzijds. Deze studie toontaan dat de prevalentie van CPL hoog is. In de volledige steekproef, waarbij een groot aandeel van depaarden jonger was dan drie jaar, was 60,66% aangetast. In een subset van oudere dieren (≥ 3 jaar)was dat 85,86%. Bij sommige paarden werden reeds milde symptomen gezien vanaf één jaar (14%van de jaarlingen), maar duidelijke letsels kwamen doorgaans voor vanaf de leeftijd van drie jaar. Hetontwikkelde protocol kan de CPL-diagnose en toekomstige gegevensverzameling vergemakkelijken.In de voorliggende studie werden factoren die significant geassocieerd zijn met CPL, i. e. interactieleeftijd-geslacht, vachtkleur en seizoen, geïdentificeerd en gekwantificeerd. Daarmee is de basis gelegdvoor kwantitatief genetisch onderzoek met als ultiem doel CPL bij het Belgisch trekpaard te reduceren. 

Volledige tekst: 
pp 119-124
Origine(e)l(e) artikel(en)