82 (1) pp 17-22

Titel: 
De monitoring van maagdarmworm- en leverbotinfecties op Belgische melkveebedrijven met tankmelk ELISA’s: maken we vooruitgang in parasietencontrole?
Auteur(s): 
J. CHARLIER, T. MEYNS, K. SOENEN, J. VERCRUYSSE
Samenvatting: 

Infecties met maagdarmnematoden en leverbot (Fasciola hepatica) zijn een belangrijke oorzaakvan verminderde productiviteit bij herkauwers. In dit artikel worden de resultaten samengevat van eenmonitoringcampagne van helminthinfecties op Belgische melkveebedrijven. In het najaar van 2009 toten met 2011 werden tankmelkstalen verzameld en onderzocht aan de hand van antistof-ELISA’s voorhet bepalen van de mate van blootstelling van de melkveebedrijven aan maagdarmwormen en leverbot.Het aantal deelnemende bedrijven in de campagne steeg van 1216 in 2009 tot 1731 in 2011. Het aantalbedrijven met een hoge mate van blootstelling aan maagdarmwormen vertoonde een signifi cante variatietussen de jaren en bedroeg 67%, 70% en 63% in de drie opeenvolgende jaren. Het aantal bedrijven meteen hoge mate van blootstelling aan F. hepatica bleef stabiel rond 30%. Er waren aanzienlijke regionaleverschillen in de resultaten. De mate van blootstelling aan maagdarmwormen vertoonde een duidelijketoename van het noorden naar het zuiden van het land. De distributie van F. hepatica was geconcentreerdin de provincie West-Vlaanderen, het zuidelijke gedeelte van Oost-Vlaanderen, Henegouwen en hetnoordelijke gedeelte van Luxemburg. Wanneer de resultaten van deze campagne vergeleken worden metde resultaten van soortgelijke enquêtes in de omliggende landen, kan besloten worden dat de Belgischemelkveebedrijven een hoge mate van blootstelling aan maagdarmwormen vertonen. Als men deze matevan blootstelling wilt verlagen, moeten waarschijnlijk aanpassingen in het weidebeheer doorgevoerdworden en meer gebruik gemaakt worden van preventieve ontwormingsschema’s.

Volledige tekst: 
pp 17-22
Origine(e)l(e) artikel(en)