81 (4) pp 205-210

Titel: 
The use of tylvalosin (Aivlosin®) in the successful elimination of swine dysentery on a farrow-to-finish herd
Auteur(s): 
P. VYT, L. VANDEPITTE, A. DEREU, M. ROOZEN
Samenvatting: 

Varkensdysenterie veroorzaakt ernstige economische verliezen op aangetaste bedrijven. De eliminatie vanhet oorzakelijk agens, Brachyspira hyodysenteriae, wordt problematisch als er resistentie is tegenover pleuromutilinen.In deze studie wordt het gebruik van tylvalosine (Aivlosin®) geëvalueerd voor de eliminatie vandysenterie op een gesloten bedrijf. Daarnaast worden de technische parameters en het antibioticumgebruikvergeleken vóór en na de eliminatie.Op een gemengd bedrijf met 200 zeugen en 1500 vleesvarkens met een chronisch dysenterieprobleemwas het geïsoleerde B. hyodysenteriae-isolaat resistent tegenover pleuromutilinen en gevoelig voor tylvalosine(minimum inhibitorische concentratie, MIC, 2 μg/ml). Naast een grondige knaagdierbestrijding en striktehygiëne werden de zeugen dagelijks gedurende vier weken behandeld met 4,25 mg/kg LG tylvalosine. Eénweek na aanvang van de behandeling werden de dieren gewassen en in een gereinigde stal gehuisvest. Biggengeboren uit de aldus behandelde en gewassen zeugen werden als niet-besmet beschouwd en gescheidengehouden van de oudere biggen en vleesvarkens. Via maandelijkse staalnamen van zeugen en vleesvarkenswerd het resultaat van het eliminatieprotocol opgevolgd.Na de behandeling werden geen klinische symptomen waargenomen bij de zeugen of bij de biggen geborenna de behandeling. De meststalen bleven negatief op PCR voor B. hyodysenteriae gedurende veertienmaanden na het einde van de behandeling en ook nadien werden geen klinische symptomen meer vastgesteld.De voederconversie verbeterde met 12%, de mortaliteit bij de vleesvarkens daalde met 37% en de medicatiekostvan antibiotica op het ganse bedrijf daalde met 71% .Uit de gegevens van deze studie kan besloten worden dat de eliminatie van dysenterie op gesloten bedrijvenmogelijk is door het gebruik van tylvalosine (Aivlosin®) in combinatie met een grondige knaagdierbestijdingen een goede hygiëne. Verder wordt in deze studie de grote invloed van dysenterie op de technischeparameters en de medicatiekost gedocumenteerd door de gegevens vóór en na het uitvoeren van heteliminatieprotocol te vergelijken. Veranderingen in het management kunnen echter eveneens deze parametersbeïnvloeden.

Volledige tekst: 
pp 205-210
Origine(e)l(e) artikel(en)