81 (3) pp 174-182

Titel: 
Profylactische gastropexie bij de hond: een overzicht van de chirurgische technieken
Auteur(s): 
S. DAVID, B. VAN GOETHEM, A. RUBIO-GUZMAN, H. DE ROOSTER
Samenvatting: 

Profylactische gastropexie wordt aangeraden bij honden die gepredisponeerd zijn om maagdilatatie en -torsie (MDT) te ontwikkelen. Bij de traditionele celiotomietechnieken resulteren de circumcostale en debelt-loop gastropexie in sterke adhesies met een minimale kans op MDT. Deze technieken worden echtergeassocieerd met ernstige complicaties, zoals iatrogene pneumothorax, ribfracturen of peritonitis. Deincisionele gastropexie leidt tot een minder sterke verbinding, maar resulteert toch in een drastische verlagingvan het voorkomen van MDT. Vermits met deze techniek bovendien weinig complicaties worden gezien, geldtze als de huidige gouden standaard. Morbiditeit is een belangrijk aspect voor een preventieve ingreep. Dezemorbiditeit kan worden verminderd met minimaal invasieve operatietechnieken. De grote voordelen vanlaparoscopische gastropexie inzake weefseltrauma en het welzijn van de patiënt wegen ruim op tegen detechnische vereisten en de leercurve.

Volledige tekst: 
pp 174-182
Permanente vorming