81 (3) pp 149-157

Titel: 
Some critical aspects of housing dairy cattle
Auteur(s): 
I. DECLERCK, S. VAN GANSBEKE, G. OPSOMER, S. DE VLIEGHER, A. DE KRUIF, D. MAES
Samenvatting: 

Huisvesting bepaalt of koeien zich al dan niet comfortabel in hun leefomgeving voelen. Een goedehuisvesting moet leiden tot een comfortabele leefomgeving waarin een gezonde melkveestapel optimaal kanproduceren en reproduceren. Dit artikel geeft een overzicht van enkele kritische punten bij de huisvestingvan melkvee. Vooral loopstallen met ligboxen worden besproken omdat dit in België het meest voorkomendestaltype is.In het eerste deel worden de afmetingen en de verschillende onderdelen van een ligbox behandeld.Verkeerde afmetingen en opstellingen leiden tot ongewenst gedrag met nadelige gevolgen voor het welzijn,voor de boxhygiëne en voor de uier- en klauwgezondheid. Daarna volgt een overzicht van de verschillendebeddingmaterialen en hun invloed op het beenwerk en op de klauw- en uiergezondheid. Vervolgens wordende voor- en nadelen van een betonnen vloer, een rubberen toplaag en van gietasfalt besproken. Tot slot wordthet belang van een optimale bezetting toegelicht in relatie tot het aantal ligbedden en het aantal voeder- endrinkplaatsen.De conclusie is dat de huisvesting een zeer belangrijke rol speelt bij de gezondheid, het welzijn en deproductie- en reproductieresultaten van melkvee. De kritische punten hebben vooral betrekking op deconstructie van de ligbox, de kwaliteit van de bodem, de fotoperiodiciteit en de dierbezetting.

Volledige tekst: 
pp 149-157
Overzichtsartikel(en)