79 (5) 367-380

Titel: 
Kwantitatieve microbiologische risico-evaluatie: methoden en kwaliteitsgarantie
Auteur(s): 
I. BOONE, Y. VAN DER STEDE, M. AERTS, K. MINTIENS, G. DAUBE
Samenvatting: 

Kwantitatieve microbiologische risico-evaluatie (QMRA) wordt gebruikt als een beleidsondersteunde methodemet het oog op de reductie van voedselveiligheidsrisico’s. De geloofwaardigheid van de conclusies gebaseerd op eenrisico-evaluatie zijn onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit en kwantiteit van de data, de modelstructuur en degemaakte assumpties. Kwaliteitsgarantie wordt gedefinieerd als de structuur die ervoor zorgt dat alle stappen in hetrisico-evaluatieproces wetenschappelijk onderbouwd zijn zodat de beleidsvragen beantwoord kunnen worden. Terwijlgevoeligheids- en scenarioanalyses algemeen toegepast worden in QMRA, worden formele methoden voor deevaluatie van datakwaliteit, de kritische beoordeling van aannamen, gestructureerde expertbevraging, checklists enpeer review slechts zelden gebruikt, alhoewel deze de transparantie van het risicoanalyseproces ten goede zoudenkomen. De mate van het toepassen van deze kwaliteitsgarantiemethoden dient afgestemd te worden op het belangvan de beleidsvragen en in onderling overleg tussen analisten en beleidsverantwoordelijken besproken te worden.

Volledige tekst: 
pp 367-380
Overzichtsartikel(en)