79 (4) 247-258

Titel: 
Het gebruik van glucogene precursoren in de voeding van hoogproductief melkvee
Auteur(s): 
M. HOSTENS, P. BOSSAERT, S. COOLS, A. DE KRUIF, G. OPSOMER
Samenvatting: 

De periode rondom het afkalven is de meest kritieke periode van de lactatiecyclus van hoogproductievemelkkoeien. De belangrijkste oorzaak hiervan is het feit dat de stijging van de melkproductie na het afkalvensneller verloopt dan de stijging van de drogestofopname waardoor de dieren in een negatieve energiebalansterechtkomen. Vijftig jaar na de eerste melding van klinische en subklinische ketonemie wordt wereldwijd deinzetbaarheid van glucogene precursoren, zoals propyleenglycol (PPG) en glycerol (GL), nog steeds onderzochtom dit probleem zowel curatief als preventief aan te pakken. Over het preventief inschakelen van glucogeneprecursoren bestaat heel wat controverse, zeker nu ook GL vaker ingezet wordt vanwege zijn gunstige prijs.Propyleenglycol is het enige product waarover tot nu toe resultaten zijn gepubliceerd. PPG leidt tot een mindernegatieve energiebalans zoals kan worden afgeleid uit het verloop van de metabole parameters die gebruiktworden om de negatieve energiebalans in te schatten (insuline, NEFA, BHB). Hierbij dient opgemerkt teworden dat dit effect voornamelijk gezien wordt bij toediening via een orale drench gedurende een langereperiode (30 dagen). Zowel PPG als GL leidt tot een daling van de drogestofopname indien beide productenworden toegediend via een totaal gemengd rantsoen. Er is, zeker wat GL betreft, meer onderzoek nodigalvorens besloten kan worden om glucogene precursoren te gebruiken in de melkveevoeding ter preventie van(sub)klinische ketonemie.

Volledige tekst: 
pp 247-258
Overzichtsartikel(en)