78 (1) 34-43

Titel: 
Een kwalitatieve risicoanalyse voor humane salmonellose veroorzaakt door consumptie van vers varkensvlees in België
Auteur(s): 
L. DE SADELEER, J. DEWULF, L. DE ZUTTER, Y. VAN DER STEDE, S. RIBBENS, E. DE BUSSER, S. QUOILIN, K. HOUF, L. DELHALLE, K. GRIJSPEERDT, D. MAES
Samenvatting: 

Hoewel varkens die besmet zijn met Salmonella, zelden klinische symptomen vertonen, is Salmonella controlebelangrijk voor de volksgezondheid. Zowel producenten als consumenten zijn geïnteresseerd in procedures die hetrisico op een Salmonella besmetting kunnen minimaliseren. In deze studie wordt het hele productiepad van vers varkensvleesvan riek tot vork beschreven, met extra nadruk op de kritische controlepunten. Gegevens over de verschillendestadia van het productiepad werden verzameld door middel van 3658 enquêtes zodat een globaal beeld kangegeven worden van de Belgische productie.In de primaire productiefase zijn er verschillende punten die voor verbetering vatbaar zijn en het risico op Salmonellabesmetting zouden kunnen minimaliseren. In het slachthuis is er een stijging van het aantal varkens of karkassenbesmet met Salmonella. Het contact tussen feces en tonsillen enerzijds en karkassen anderzijds zou vermedenmoeten worden en strikte hygiënemaatregelen dienen genomen te worden om kruiscontaminatie te vermijden. In deuitsnijderij en de distributie is er een laag risico op een verdere spreiding van Salmonella. Tijdens de consumentenfaseis er een hoger risico op Salmonella besmetting omwille van een vaak te hoge bewaartemperatuur, de mogelijkekruiscontaminatie met andere voedingsmiddelen en het consumeren van onvoldoende gebakken of zelfs rauw vlees.In deze studie wordt aangetoond dat het risico op Salmonella besmetting in België door de consumptie van vers varkensvleesrelatief laag is. Desalniettemin kan het risico verder verlaagd worden door bijkomende controlemaatregelente nemen, voornamelijk in het slachthuis en in de keuken.

Volledige tekst: 
pp 34-43
Origine(e)l(e) artikel(en)