76 (3) 159-164

Titel: 
De voeding van hoogproductieve melkkoeien en de mogelijke gevolgen ervan voor de eicel- en de embryokwaliteit
Auteur(s): 
J.L.M.R. LEROY, K.B. MOERLOOSE, T. VANHOLDER, A. DE KRUIF, P.E.J. BOLS
Samenvatting: 

De vruchtbaarheid van hoogproductieve melkkoei en is gedurende de laatste decennia gedaald. Naar veel po -tentieel oorzakelijke factoren is er uitgebreid onderzoek verricht. Naast het belang van de negatieve energieba -lans en de daarmee geasso cieerde endocriene en metabo le veranderingen wordt er ook steeds meer aandachtge schonk en aan de ge vol gen van het melk gift sti mu le rend rant soen dat zeer ei wit- en ener gie rijk is. Onder zoekheeft aang etoond dat zeer energierijke rantsoenen met veel snel fermenteerba re koolhy draten de energiebalansen dus de folliculaire ontwikkeling ten goede komen. Echter, de eicelkwaliteit en de embryokwaliteit zoudendaardoor kunnen verminderen. Ook gesupplementeerde vetten (al dan niet pensbeschermd) in het rantsoendoen het cho les te rol ge hal te en de ste ro ïdenconcentraties in het bloed toe ne men maar zou den recht streekstoxisch kun nen zijn voor de ei cel en het em bryo. Zeer eiw trij ke rant soe nen kun nen aan lei ding ge ven tot hogeammoniak- en ureumconcentraties in het bloed. Deze kunnen zowel de eicelmaturatie remmen als het micromi -lieu van het em bryo ong un stig be ïnvloeden. Dit kan re sul te ren in een la ger drach tig heids per cen ta ge en een ho -gere prevalentie van vroeg embryonale sterfte.

Volledige tekst: 
pp 159-164
Overzichtsartikel(en)