73 (4) 250-259

Titel: 
De boviene ovariële folliculaire dynamiek - deel II: antrale ontwikkeling, exogene beïnvloeding en toekomstperspectieven
Auteur(s): 
J.M.J. AERTS, P.E.J. BOLS
pp 250-259
Overzichtsartikel(en)