2017 - 86 (4)

Titel: 
Feochromocytoma bij een paard met polymorfe ventriculaire tachycardie
Auteur(s): 
A. DUFOURNI, D. DE CLERCQ, L. VERA, B. BROUX, L. LEFERE, L. BOSSELER, H. VERSNAEYEN, G. VAN LOON
Samenvatting: 

Een vierentwintig jaar oude merrie die zeven jaar geleden onderzocht werd voor een mitralisklepregurgitatieen milde, linkszijdige cardiomegalie, werd aangeboden voor tachycardie, uitgesprokenzweten en spiertremor. Het bloedonderzoek toonde een verhoogde hematocriet, metabole acidose, hypocalcemie,hyperglycemie en een verhoogde cardiaal troponine I-concentratie aan. Elektrocardiografietoonde talrijke ventriculaire premature contracties en monomorfe ventriculaire tachycardie diegevolgd werd door polymorfe ventriculaire tachycardie met R-op-T fenomeen. Ondanks onmiddellijkebehandeling met hypertoon en calciuminfuus verslechterde de klinische situatie progressief binnen devijfenveertig minuten na aankomst. Omwille van de gereserveerde prognose werd het paard geëuthanaseerd.Pathologisch onderzoek toonde een bijniermergtumor (feochromocytoom) van de linkerbijnieraan. Alhoewel dit paard reeds zeven en één jaar vóór het begin van de klinische tekenen vanfeochromocytoom onderzocht werd, konden op die momenten geen indicaties voor een neoplastischproces of klinische tekenen van een feochromocytoom worden waargenomen. Een vroege diagnosevan bijniermergtumoren kan gebaseerd zijn op catecholamine gemedieerde cardiovasculaire effecten,bloedonderzoek, bloeddrukmeting, rectaal onderzoek en rectale echografie van de bijnier. Aan de handvan een retrospectieve analyse van echocardiografische beelden en metingen konden in het voorliggendegeval geen predisponerende factoren gevonden worden. In dit artikel wordt het belang van hetoverwegen van een feochromocytoom in de differentiaaldiagnose benadrukt, voornamelijk bij ouderepaarden met polymorfe ventriculaire tachycardie, zweten, spiertremoren en acute kolieksymptomen.

Volledige tekst: 
pp 241-249