Casuïstiek(en)

Nederlands

77 (5) 309-314

Titel: 
Anesthesie voor de chirurgische behandeling van een tarsometatarsaal fractuur bij een woestijnbuizerd (Parabuteo unicinctus)
Auteur(s): 
Y. HOYBERGS, T. BOSMANS, M. RISSELADA, A. VAN CAELENBERG, I. POLIS
Samenvatting: 
Een woestijnbuizerd werd aangeboden met een erg manke linkerpoot. Ter hoogte van de linkertarsometatarsuswas een wond aanwezig. Radiografisch werd een dwarse diafysaire fractuur in het proximale derde van de tarso -metatarsus vastgesteld. Na premedicatie met buprenorfine intramusculair werd de anesthesie geïnduceerd en onderhoudenmet isofluraan en zuurstof. Na gesloten reductie werd de fractuur met een externe fixatie (Type IIa)gestabiliseerd. De anesthesie duurde 70 minuten. De recovery verliep vlot en reeds 15 minuten na de stopzetting vande anesthesie was de woestijnbuizerd volledig hersteld. Postoperatief werd meloxicam (0,5 mg/kg bid) toegediendals analgeticum en marbofloxazine (15 mg/kg bid) als antibioticum.
Volledige tekst: 
pp 309-314
Casuïstiek(en)

77 (6) 417-420

Titel: 
Cerebellaire corticale atrofie bij een Belgisch Witblauwe koe met letsels beschreven bij de humane Norman-Jaekenziekte
Auteur(s): 
S. ROELS, P. LAUSBERG, C. LETTELIER , E. VANOPDENBOSCH
Samenvatting: 
Cerebellaire corticale atrofie is beschreven bij dier en mens. Er zijn gevallen bekend bij verschillenderunderrassen. De voornaamste histopathologische letsels situeren zich ter hoogte van de cerebellaire Purkinjelaag.Deze letsels kunnen variëren van chromatolyse tot een totaal verlies van de neuronen. In het voorliggend artikelwordt deze aandoening voor het eerst gerapporteerd bij een Belgisch Witblauwe koe. Het histopathologisch beeld isanders dan van de tot nu bekende gevallen bij andere runderrassen. Bij de Belgisch Witblauwe koe werden eenuitgesproken haardvormig verlies van de korrellaag en abnormale Purkinjecellen ter hoogte van het cerebellumvastgesteld. Analoge histopathologische bevindingen zijn ook beschreven bij de Norman-Jaekenziekte bij de mens,beter bekend als de primaire degeneratie van de korrellaag van het cerebellum.
Volledige tekst: 
pp 417-420
Casuïstiek(en)

78 (1) 49-52

Titel: 
Mastcelleukemie bij een hond
Auteur(s): 
H. DE BOSSCHERE, S. DELOOSE
Samenvatting: 
Cutane mastceltumoren komen vaak voor bij de hond. Bij mastcelleukemie en systemische mastocytosebevindt zich een groot aantal tumorale mastcellen in het perifeer bloed. Bij deze gevallen zijn de lever, demilt en het beenmerg vaak geïnfiltreerd met mastcellen. Mastcelleukemie ontstaat in het beenmerg enwordt gekenmerkt door een diffuse infiltratie van het beenmerg met mastcellen. In deze casereport wordende resultaten beschreven van de hematologie, biochemie, autopsie, histopathologie en immunohistochemievan een 14 jaar oude Jack Russell terriër reu met mastcelleukemie zonder cutane mastocytoma’s.
Volledige tekst: 
pp 49-52
Casuïstiek(en)

78 (2) 117-120

Titel: 
Chronische intestinale pseudo-obstructie bij een Berner Sennenhond
Auteur(s): 
V. VANDENBERGE, D. PAEPE, G. VERCAUTEREN, S. DAMINET, R. DUCATELLE, K. CHIERS
Samenvatting: 
Chronische intestinale pseudo-obstructie (CIPO) is een zeldzame aandoening en wordt gekenmerkt door hypomotiliteitvan het darmstelsel. Dit veroorzaakt symptomen van obstructie. Een histologisch onderzoek is noodzakelijkom een definitieve diagnose van CIPO te kunnen stellen. In dit artikel wordt een geval beschreven van CIPO bijeen 2,5 jaar oude Berner Sennenhond met recidiverende gastro-intestinale klachten kenmerkend voor obstructie. Bijhet histologisch onderzoek van de dunne darmen werd een sterke atrofie van de tunica muscularis waargenomen.Deze was diffuus geïnfiltreerd met monomorfe leukocyten. Daarnaast werd eveneens een hypertrofie van de laminamuscularis mucosa in de dunne darmen waargenomen. Deze bevindingen alsook de resultaten van het immunohistochemischonderzoek wijzen in de richting van een myopathische vorm van CIPO.
Volledige tekst: 
pp 117-120
Casuïstiek(en)

78 (2) 111-116

Titel: 
Een geval van feliene hypertrofische spierdystrofie bij een huiskat in België
Auteur(s): 
I. VAN SOENS, N. MOLS, S. VAN MEERVENNE, T. BILZER, T. WAELBERS, D. BINST, M. TSHAMALA, A. VERHAEGHE, J. SAUNDERS, L. VAN HAM
Samenvatting: 
Een korthaar huiskat van 3 jaar oud werd aangeboden met progressieve symptomen van spierhypertrofie. Dediagnose van feliene hypertrofische spierdystrofie werd gesteld op basis van de typische klinische presentatie bijkatten en op basis van de bevindingen van de medische beeldvorming, een elektrodiagnostisch onderzoek enhistopathologie en immunohistochemie van spierbiopten. De kat werd initieel succesvol behandeld met prednisolonemaar werd 8 maanden na het eerste bezoek geëuthanaseerd wegens acute nierinsufficiëntie. Voor zover bekend bijde auteurs is dit het eerste geval van feliene hypertrofische spierdystrofie beschreven bij een huiskat in België.
Volledige tekst: 
pp 111-116
Casuïstiek(en)

78 (3) 194-195

Titel: 
De isolatie van het Aujeszkyvirus bij twee jachthonden in België na het jagen op everzwijnen
Auteur(s): 
A. B. CAY, C. LETELLIER
Samenvatting: 
In deze casuïstiek worden twee verschillende gevallen beschreven van de isolatie van het Aujeszkyvirus (AV)bij jachthonden. Twee honden vertoonden elk neurologische symptomen en stierven binnen de vijf dagen na het jagenop everzwijnen. Er wordt verondersteld dat met AV-geïnfecteerde everzwijnen de bron van besmetting waren omdatéén hond de ingewanden van de geschoten everzwijnen als voer had gegeten en de andere de ingewanden en andereorganen van de geschoten everzwijnen te eten kreeg.
Volledige tekst: 
pp 194-195
Casuïstiek(en)

78 (3) 189-193

Titel: 
Neonatale veulensterfte ten gevolge van een infectie met het equine arteritis virus in België
Auteur(s): 
A. GRYSPEERDT, K. CHIERS, J. GOVAERE, G. VERCAUTEREN, R. DUCATELLE, G.R. VAN DE WALLE, H.J. NAUWYNCK
Samenvatting: 
In deze casuïstiek wordt een beperkte uitbraak beschreven van neonatale sterfte in België, veroorzaakt door een infectiemet het equine arteritis virus (EAV) bij twee veulens. De uitbraak begon met een veulen dat acute dyspneu vertoonde4 dagen na de geboorte. Ondanks een intensieve behandeling stierf het veulen enkele uren later. Drie weken laterwerd op hetzelfde bedrijf een tweede veulen geboren dat gezond leek. Tijdens het onderzoek van de vruchtvliezenwerd een verdikt oedemateus allantochorion vastgesteld. Op de leeftijd van 10 dagen werden acute ademhalingssymptomenen ernstige dyspneu waargenomen. Het veulen stierf voordat een behandeling kon worden ingesteld. Bijde autopsie werden bij beide veulens vast aanvoelende diafragmatische longkwabben en compensatoir emfyseem waargenomen.De histologische letsels waren indicatief voor een acute interstitiële pneumonie. Bij het microscopisch onderzoekvan het allantochorion van het tweede veulen werd een focale necrotiserende vasculitis vastgesteld.EAV-antigenen werden met behulp van immunohistochemie aangetoond in endotheelcellen en macrofagen. Na de inoculatievan konijnenniercellen (RK13) met longsuspensie van beide veulens werd een cytopathisch effect waargenomen.Het agens werd met behulp van immunologische kleuringen geïdentificeerd als equine arteritis virus.
Volledige tekst: 
pp 189-193
Casuïstiek(en)

78 (3) 183-188

Titel: 
Gedissemineerde Penicillium radicum infectie bij een hond klinisch gelijkend op een multicentrisch maligne lymfoom
Auteur(s): 
J. P. DE VOS, E. VAN GARDEREN, H. HENSEN, I. TANGE, I. CURFS-BREUKER, B. VANDEVELDE, J. F. MEIS
Samenvatting: 
In uitstrijkjes van vergrote perifere lymfeknopen van een hond werden schimmelstructuren aangetoond. De determinatievond plaats via kweekmedia en een genetische typering. Het DNA dat codeert voor de “ribosomal internaltranscribed spacer region” werd vermenigvuldigd, vergeleken met openbare DNA-databases en geïdentificeerd alsovereenstemmend met dat van Penicillium radicum. In vitro gevoeligheidstesten toonden een multiresistente schimmelaan. Het gebruik van P. radicum in de landbouw wordt beschreven om plantengroei te stimuleren.Door de gegeneraliseerde lymfeknoopzwelling en hypercalcemie vertoonde het ziektebeeld een sterke gelijkenismet een multicentrisch lymfoom. Hypercalcemie in granulomateuze ziektebeelden, inclusief gedissemineerde schimmelinfecties,wordt veroorzaakt door de omzetting van 25-hydroxyvitamine-D in calcitriol door geactiveerde macrofagendie 1α-hydroxylase bevatten. In Nederland en België komen systemische schimmelinfecties sporadisch voormaar ze dienen toch te worden opgenomen in de differentiaaldiagnose van honden met gegeneraliseerde lymfeknoopzwellingen hypercalcemie. Dit is de eerste publicatie van een gedissemineerde P. radicum infectie bij een hond.
Volledige tekst: 
pp 183-188
Casuïstiek(en)

78 (4) 266-269

Titel: 
Staarttopchordoma bij een fret: cytologie met histologische en immunohistochemische bevestiging
Auteur(s): 
H. DE BOSSCHERE, A. SALOMEZ, K. CHIERS
Samenvatting: 
Een 4,5 jaar oude vrouwelijke fret (Mustela putorius furo) werd aangeboden met een massa op de top van destaart. De cytologische en histologische bevindingen waren te vergelijken met deze van een chordoma.In deze casuïstiek worden de cytologische kenmerken en de diagnose van chordoma, bevestigd door histopathologieen immunohistochemie, beschreven en geïllustreerd.
Volledige tekst: 
pp 266-269
Casuïstiek(en)

78 (4) 261-265

Titel: 
Late abortus en oedeem van de placenta door afsnoering van de navelstreng bij een koe
Auteur(s): 
M. VAN AERT, S. PIEPERS, S. DE VLIEGHER, I. KOLKMAN, J. LAUREYNS, S. RIBBENS, A. DE KRUIF
Samenvatting: 
Een afgesnoerde navelstreng kan bij het rund aanleiding geven tot foetale sterfte en abortus, meestal inde laatste maand van de dracht. Door het afsnoeren van de navelstreng kan er oedeem ontstaan in de placentaireweefsels. In geval van een keizersnede kan dit ernstige complicaties veroorzaken. In dit artikel wordteen late abortus beschreven met oedeem van de placenta ten gevolge van het afklemmen van de navelstrengbij een koe van het Belgisch Witblauwe ras.
Volledige tekst: 
pp 261-265
Casuïstiek(en)

Pagina's