Casuïstiek(en)

Nederlands

77 (1) 29-34

Titel: 
Pustulaire dermatitis door Listeria monocytogenes na de verlossing van een dood kalf
Auteur(s): 
J. LAUREYNS, H. MOYAERT, H. WERBROUCK, B. CATRY, A. DE KRUIF, F. PASMANS
Samenvatting: 
Twee dagen na de verlossing van een koe met een dood kalf ontwikkelde zich bij een gezonde dierenarts van55 jaar een pustulaire dermatitis aan beide armen, gevolgd door koorts, myalgie en hoofdpijn. Uit de pustulaewerd Listeria monocytogenes geïsoleerd. In dit artikel wordt de casus beschreven na een kort overzicht van hetzoönotisch aspect van listeriose.
Volledige tekst: 
pp 29-34
Casuïstiek(en)

77 (1) 26-28

Titel: 
Perirectale pyogranulomateuze ontsteking als oorzaak van een rectale obstructie en koliek bij een Noorse Fjordruin
Auteur(s): 
L. M. HUNT, S. VAN POUCKE
Samenvatting: 
Een Fjordruin van 18 maanden oud werd onderzocht voor koliek en klinische symptomen van tenesmus endyschezie. Bij het rectaal onderzoek en de transrectale echografie werd een harde massa in het dorso-lateraalaspect van de linkerwand van het rectum gevonden. De histopathologische bevindingen van verschillende perirectalebiopsieën wezen op een pyogranulomateuze ontsteking. De ruin herstelde volledig na een conservatievebehandeling.
Volledige tekst: 
pp 26-28
Casuïstiek(en)

77 (1) 23-25

Titel: 
Een geval van paraneoplastische alopecia bij de kat, geassocieerd met een adenocarcinoma van de pancreas
Auteur(s): 
K. FLORIZOONE
Samenvatting: 
In dit artikel wordt een 12 jaar oude, intacte, mannelijke kat beschreven met anorexie, diarree en sufheid. Eenuitgesproken alopecia werd vastgesteld rond het planum nasale, de ogen, de mond en ter hoogte van de medialevoorpoten en het abdomen. De voetzolen waren zacht en pijnlijk. De kat had geen jeuk en de huid van de voorpotenhad een glanzend uitzicht. De eigenaar vroeg om de kat te euthanaseren en bij de autopsie werd een adenocarcinomavan de pancreas gevonden, met uitzaaiingen in de lever en het omentum. Bij het post mortem onderzoekvan de huid werden een uitgesproken atrofie en een miniaturisatie van de haarfollikels vastgesteld.
Volledige tekst: 
pp 23-25
Casuïstiek(en)

77 (2) 106-112

Titel: 
Een transpositieflap voor de reconstructie van een uitgebreid huiddefect na de verwijdering van een hemangiopericytoom rond het kniegewricht en de proximale tibia bij een hond
Auteur(s): 
J. P. DE VOS, J. BUTINAR
Samenvatting: 
Een Mechelse Herder teef van 10 jaar oud werd aangeboden voor onderzoek en behandeling van een uitgebreidrecidief van een intra- en subcutaan hemangiopericytoom. De tumor was gelokaliseerd op de voorzijdevan de knie en de proximale tibia. Op echografisch onderzoek werd een multilobulaire en duidelijk afgegrensdemassa getoond. Het gezwel werd chirurgisch verwijderd met ruime marges. Het ontstane huiddefect strekte zich300 graden rondom het kniegewricht en de proximale tibia uit. Het werd bedekt met een geometrisch complexetranspositieflap, afkomstig van het cranio-mediale deel van de huid van de linkerdij en -lies. Het genezingsprocesverliep zonder complicaties en 13 maanden na chirurgie was de tumor nog steeds in volledige remissie.Voor zover bekend bij de auteurs, is dit de eerste keer dat een dergelijke chirurgische reconstructie rond deknie bij een hond wordt beschreven.
Volledige tekst: 
pp 106-112
Casuïstiek(en)

77 (2) 101-105

Titel: 
De eerste moleculaire bevestiging van deformed wing virus infecties van honingbijen van een Belgische bijenstand onthult de aanwezigheid van black queen cell virus en Varroa destructor virus 1
Auteur(s): 
D. C. DE GRAAF, M. BRUMAIN, H. IMBERECHTS, F. J. JACOBS
Samenvatting: 
Acht ontluikende jonge bijen met vleugelmisvormingen werden onderzocht met behulp van bestaande RTPCR-testen op de aanwezigheid van virale agentia. Alle stalen testten positief voor deformed wing virus enVarroa destructor virus 1. Zes van de acht bijen testten eveneens positief voor black queen cell virus (BQCV).Dit is de eerste verslaggeving waarin op moleculaire wijze de aanwezigheid van bijenvirussen in België wordtbevestigd. Het vinden van BQCV is opmerkelijk daar de typische tekenen van deze ziekte nog niet werden beschrevenin ons land.
Volledige tekst: 
pp 101-105
Casuïstiek(en)

77 (3) 182-186

Titel: 
Mycoplasma suis infectie bij zuigende biggen op een Belgisch bedrijf
Auteur(s): 
E.V. DE BUSSER, B. MATEUSEN, J. VICCA, L.E. HOELZLE, F. HAESEBROUCK, D. MAES
Samenvatting: 
Mycoplasma suis (voorheen Eperythrozoon suis genaamd) is een epicellulaire bacterie die de rode bloedcellenbij varkens aantast. Infecties met deze kiem komen wereldwijd voor en worden gekenmerkt door zwakte en anemiebij zuigende en gespeende biggen en door reproductiestoornissen bij zeugen. In deze studie wordt de diagnose vanM. suis bij anemische biggen op een Belgisch varkensbedrijf besproken. Het bedrijf kampte met een toegenomenbiggensterfte in het kraamhok (16%) en een hoog percentage terugkomers (22%). Een controleprogramma waarbijantimicrobiële middelen evenals hygiënische en sanitaire maatregelen werden toegepast, deed het aantal klinischanemische biggen en het sterftepercentage in het kraamhok significant dalen, maar had geen significante invloedop de reproductiestoornissen bij de zeugen. Dit zou verklaard kunnen worden door de circulatie van het porcienereproductief en respiratoir syndroom virus (PRRSV) bij de zeugen.
Volledige tekst: 
pp 182-186
Casuïstiek(en)

77 (4) 264-268

Titel: 
Infectieuze discospondylitis ter hoogte van de staartwervels bij een volwassen draver
Auteur(s): 
M. OOSTERLINCK, F. PILLE, F. GASTHUYS, J. H. SAUNDERS
Samenvatting: 
Een zesjarige Franse draverhengst werd aangeboden in de kliniek Heelkunde van de Faculteit Diergeneeskundete Merelbeke (UGent) omwille van acute pijn en zwelling ter hoogte van de staartbasis zonder bekende traumatischeoorzaak. Op het radiografisch onderzoek werden verschillende halfcirkelvormige en korrelvormige radiolucentezones aangetoond ter hoogte van de epifysen van aangrenzende staartwervels, indicatief voor infectieuze dis cospondylitis.De klinische symptomen verdwenen volledig na 7 weken antibioticumbehandeling met trimethoprim -sulfonamide. Het paard kon zijn sportieve carrière voortzetten. Op de radiografische controle één jaar later warenslechts milde overblijvende onregelmatigheden zichtbaar ter hoogte van de epifysen van de wervellichamen, zonderovervloedige nieuwbeenvorming noch duidelijke persisterende radiolucente zones.
Volledige tekst: 
pp 264-268
Casuïstiek(en)

77 (4) 259-263

Titel: 
Leptospirose bij honden: een retrospectieve studie van zeven klinische gevallen in België
Auteur(s): 
A. CLAUS, I. VAN DE MAELE, F. PASMANS, K. GOMMEREN, S. DAMINET
Samenvatting: 
Recente informatie aangaande klinische leptospirose in Europa is schaars in vergelijking met de informatie overdeze ziekte in de Verenigde Staten en enkele andere landen. Een retrospectieve studie van zeven klinische gevallenvan honden gediagnosticeerd met leptospirose op basis van een MAT (Microscopic Agglutination Test), serologie ofeen autopsie bij de vakgroep Medische en Klinische Biologie van de Kleine Huisdieren, Universiteit Gent, tussenjanuari 2003 en oktober 2005 wordt beschreven. Alle honden vertoonden aspecifieke klinische tekenen ten gevolgevan een acute nierinsufficiëntie, met of zonder tekenen van leverinsufficiëntie en/of bloedingsneiging. Van de driehonden waarbij een MAT werd uitgevoerd, was de hoogste antistoftiter versus Leptospira serogroep Pomona (n=2)en Javanica (n=1). Elke patiënt met klinische tekenen en laboratoriumafwijkingen die wijzen op acute nierinsufficiëntiezonder gekende oorzaak dient behandeld te worden met penicillinederivaten totdat specifieke testresultatenleptospirose bevestigen of uitsluiten.
Volledige tekst: 
pp 259-263
Casuïstiek(en)

77 (4) 256-258

Titel: 
Pneumonie geassocieerd met Morganella morganii subsp. morganii bij een Belgisch Witblauw kalf
Auteur(s): 
H. MOYAERT, F. PASMANS, G. VERCAUTEREN, T. GEURDEN, A. DECOSTERE, F. HAESEBROUCK
Samenvatting: 
Een multiresistente Morganella morganii subsp. morganii stam werd in reincultuur geïsoleerd uit pneumonieletselsbij een drie weken oud Belgisch Witblauw kalf. Het dier was afkomstig van een bedrijf dat kampte metchronische diarree, ademhalingsproblemen en een verhoogde mortaliteit bij 1 tot 3 weken oude dieren. Bij het kalfin kwestie werden ook hoge aantallen Clostridium perfringens geïsoleerd uit het jejunum en werd een Giardia-infectiegediagnosticeerd. Bovendien wezen de autopsiebevindingen en het histologisch onderzoek op nutritionelespierdystrofie. M. morganii is een opportunistische pathogeen die vooral geassocieerd wordt met postoperatieve infectiesen ziekenhuisinfecties bij immunodeficiënte individuen.
Volledige tekst: 
pp 256-258
Casuïstiek(en)

77 (5) 315-318

Titel: 
Cutaan niet-epitheliotroop B-cellymfoma bij een Golden retriever
Auteur(s): 
H. DE BOSSCHERE, J. DECLERCQ
Samenvatting: 
Het overgrote deel van de cutane caniene niet-epitheliotrope lymfoma’s is van T-celorigine. Niet-epitheliotropeB-cellymfoma’s zijn zeer zeldzaam. Dit is een casereport van een 10-jaar oude Golden retriever aangeboden mettraaggroeiende nodulaire gezwellen in de huid van de romp en ledematen. Histopathologisch werden kleine periadnexaledermale nodulen, samengesteld uit pleomorfe rondcellen met een ronde of niervormige kern, aangetroffen.De diagnose van een niet-epitheliotroop lymfoma werd gesteld aan de hand van de histopathologie en caseopvolgingen ondersteund door CD79a-positiviteit via immunohistochemie.
Volledige tekst: 
pp 315-318
Casuïstiek(en)

Pagina's