Permanente vorming

Nederlands

78 (5) 365-371

Titel: 
Laparoscopie in de gezelschapsdierenpraktijk, Deel 1: instrumentarium en basisprincipes
Auteur(s): 
B. VAN GOETHEM, M. BOSCH, L. STEGEN
Samenvatting: 
Geen samenvatting
Volledige tekst: 
pp 365-371
Permanente vorming

78 (6) 443-449

Titel: 
Laparoscopie in de gezelschapsdierenpraktijk Deel 2: bioptname en chirurgische ingrepen
Auteur(s): 
B. VAN GOETHEM, M. BOSCH, L. STEGEN
Samenvatting: 
Geen samenvatting
Volledige tekst: 
pp 443-449
Permanente vorming

79 (1) 66-76

Titel: 
Is icterus synoniem voor leverproblemen? Diagnose en behandeling van leveraandoeningen bij het paard
Auteur(s): 
D. DE CLERCQ, P. DEPREZ, I. DURIE, L. LEFÈRE, G. VAN LOON
Samenvatting: 
Icterus is een veel voorkomend symptoom bij leveraandoeningen, maar enerzijds kunnen leverproblemenaanwezig zijn zonder icterus en anderzijds kan icterus voorkomen zonder leverproblemen. Voor het stellen vande diagnose van leverproblemen bij het paard is bijgevolg een grondig onderzoek onontbeerlijk. In dit overzichtsartikelworden de oorzaken, de diagnose en de aangepaste behandeling van leveraandoeningen bij hetpaard besproken.
Volledige tekst: 
pp 66-76
Permanente vorming

79 (2) 147-155

Titel: 
Echografisch onderzoek van specifieke kleine structuren bij hond en kat: de schildklier, de lymfeknopen en de bijnieren
Auteur(s): 
V. BARBERET, J. H. SAUNDERS
Samenvatting: 
Echografie is een zeer belangrijke beeldvormingsmodaliteit geworden voor de evaluatie van kleine structuren,zoals schildklier, lymfeknopen of bijnieren, en dit omwille van het feit dat de techniek vrij goedkoop en non-invasiefis en geen algemene anesthesie vereist. Zowel abnormale als normale structuren kunnen gezien worden, hoewel ditin grote mate afhangt van de kwaliteit van het toestel en de capaciteiten van de operator. Voor de schildklier kanechografie gebruikt worden in het geval van een schildkliercarcinoma of caniene en feliene hypothyroïdie. Echografieis eveneens een waardevolle modaliteit voor het evalueren van opppervlakkige en abdominale lymfeknopen. Doorhet combineren van verschillende echografische criteria wordt het mogelijk om zeer nauwkeurig normale vanreactieve of kwaadaardige lymfeknopen te onderscheiden. Tenslotte kunnen bijnieren echografisch geëvalueerdworden in het geval van hyperadrenocorticisme (hypofyse- of bijnierafhankelijk), hyperaldosteronisme,hyperadrenocorticisme en adrenale neuro-endocriene tumoren.
Volledige tekst: 
pp 147-155
Permanente vorming

79 (3) 227-234

Titel: 
Het teratoom bij gezelschapsdieren
Auteur(s): 
B. VAN GOETHEM, S. SANSEN, M. TSHAMALA, H. DE ROOSTER
Samenvatting: 
Een teratoom is een tumor die samengesteld is uit weefsels afkomstig van meer dan 1 embryonale kiemlaag.Deze tumor komt typisch voor bij jonge dieren en wordt, gezien zijn overwegend gonadale (ovariële)oorsprong, klassiek geassocieerd met een abdominale lokalisatie. De snelle groei resulteert in dat geval inklachten voorkomend uit het massaeffect van de tumor. Teratomen werden recent ook op extragonadaleplaatsen beschreven. Hier zijn de klinische symptomen en prognose erg afhankelijk van de locatie. Eenvolledige chirurgische resectie is curatief wanneer bij histopathologisch onderzoek geen maligniteits -kenmerken worden gevonden.
Volledige tekst: 
pp 227-234
Permanente vorming

79 (4) 307-316

Titel: 
De keuring van het paard: risicoanalyse van afwijkingen die courant bij radiografie worden aangetroffen
Auteur(s): 
F. PILLE, A. MARTENS, K. DENEUT, M. DUMOULIN, M. OOSTERLINCK, E. RAES, J. SAUNDERS
Samenvatting: 
Geen samenvatting
Volledige tekst: 
pp 307-316
Permanente vorming

79 (5) 400-404

Titel: 
Encephalitozoon of geen Encephalitozoon: dat is de vraag
Auteur(s): 
K. HERMANS
Samenvatting: 
 Encephalitozoon cuniculi is een protozoaire parasiet die bij konijnen aan de basis kan liggen vanzenuwsymptomen, nierproblemen en oogproblemen. De grootste moeilijkheid is het stellen van eenbetrouwbare diagnose van deze parasiet bij het levende dier. De meest gebruikte en eenvoudigstediagnosemethode is serologie. Helaas is een positief serologisch onderzoek onvoldoende om de diagnose metzekerheid te stellen, omdat veel konijnen serologisch positief zijn zonder symptomen te vertonen. Een negatiefserologisch onderzoek is in de meeste gevallen wel betrouwbaar. In de praktijk wordt meestal op basis van desymptomen en van een positief serologisch onderzoek toch gestart met de behandeling. Deze bestaat uitfenbendazole aan een dosis van 20 mg/kg p.o. gedurende 4 weken. De prognose is matig. Een aantal konijnenherstelt volledig doch bij veel konijnen zijn de symptomen irreversibel.
Volledige tekst: 
pp 400-404
Permanente vorming

79 (6) pp 467-470

Titel: 
Semen collection, assessment and artificial insemination in the cat
Auteur(s): 
T. RIJSSELAERE, A. VAN SOOM
Samenvatting: 
The first successful artificial insemination in cats was described 40 years ago. However, the inseminationin cats is at present not as commonly performed in daily veterinary practice as the insemination in dogs dueto the practical difficulties in collecting a sperm sample from the tomcat, the small volume of the spermobtained, the few possibilities to determine the optimal timing of insemination and the need for ovulationinduction and sedation of the queen. Recently, a new and practical method has been described for spermcollection, using urethral catheterization after sedation of the tomcat with medetomidine. Sperm cansubsequently be inseminated in the vagina or directly into the uterus by laparotomy or transcervicalcatheterization.
Volledige tekst: 
pp 467-470
Permanente vorming

79 (6) pp 463-466

Titel: 
Technieken voor kunstmatige inseminatie bij de hond
Auteur(s): 
T. RIJSSELAERE, A. VAN SOOM
Samenvatting: 
De laatste jaren is er een groeiende interesse voor kunstmatige inseminatie bij de hond. De inseminatievan een teef kan met vers, gekoeld of diepvriessperma gebeuren. Het sperma kan intravaginaal geïnsemineerdworden door middel van een plastic inseminatiepipet of een osirispipet. Intra-uteriene inseminatie kan plaatsvindendoor middel van laparotomie, wat ethisch omstreden is en in sommige landen verboden is. Betere techniekenzijn inseminatie met een transcervicale katheter of inseminatie met een katheter onder endoscopischevisualisatie. Zowel voor vers, gekoeld als diepvriessperma is het geboortepercentage hoger na intra-uterieneinseminatie. Intra-uteriene inseminatie met diepvriessperma resulteert ook in een grotere nestgrootte dan intravaginaleinseminatie met diepvriessperma.
Volledige tekst: 
pp 463-466
Permanente vorming

80 (1) pp 69-74

Titel: 
Hernia diafragmatica: een zeldzame oorzaak van voorste stenose bij het rund
Auteur(s): 
P. DE SCHUTTER, L. MAES, B. PARDON, P. DEPREZ
Samenvatting: 
Hernia diafragmatica is een zeldzame aandoening bij het rund en wordt gekenmerkt door een variabelklinisch beeld met hoofdzakelijk symptomen van voorste stenose. Aan de hand van vier gevallen bij het rundworden in dit artikel de oorzaken, de symptomen, de diagnose en de behandeling van deze aandoeningbesproken. Volgens de literatuur is het mogelijk de diagnose preoperatief te stellen en is een succesvollebehandeling mogelijk. Er wordt een vergelijking gemaakt van de bevindingen bij deze vier casuistieken en deliteratuur.
Volledige tekst: 
pp 69-74
Permanente vorming

Pagina's