Overzichtsartikel(en)

Nederlands

86 (6) pp 339

Titel: 
Het gebruik van psychofarmaca bij verenplukkende papegaaiachtigen
Auteur(s): 
J. GORTEMAN, G. ANTONISSEN, S. CROUBELS, Y. VAN ZEELAND
Samenvatting: 
  Verenplukken is een zeer frequent voorkomend probleem bij in gevangenschap gehoudenpapegaaiachtigen (Psittaciformes). Naast medische oorzaken kunnen ook sociale omgevingsfactorenen neurobiologische oorzaken ten grondslag liggen, waarbij in het laatste geval gesproken wordtover psychogeen verenplukken. De behandeling van dit gedragsprobleem is primair gericht op hetaanpassen van de omgeving (bijvoorbeeld door het aanbieden van verrijking) en het teweegbrengenvan gedragsveranderingen (gedragstherapie). In de gevallen waarbij deze interventies onvoldoendeof geen effect hebben, kunnen psychofarmaca een goede toevoeging aan de behandelingvormen. Echter, om psychofarmaca op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken, is eengrondige kennis nodig van het werkingsmechanisme, de farmacokinetiek en toxiciteit van dezegeneesmiddelen. Specifieke informatie over de werking van psychofarmaca bij vogels ontbreektin de meeste gevallen, met als gevolg dat het (off-label) gebruik daarvan vooral gebaseerd is opempirische bevindingen en dosisextrapolatie uit onderzoek bij zoogdieren. Dit brengt risico’smet zich mee omdat de metabolisatie en gevoeligheid voor de geneesmiddelen kunnen verschillentussen vogels en zoogdieren, wat kan leiden tot therapiefalen en/of ernstige bijwerkingen. Hetin achtnemen van deze beperkingen en de zorgvuldige monitoring van de patiënt zijn dan ookonontbeerlijk voor een verantwoord gebruik van psychofarmaca bij gezelschapsvogels. 
Volledige tekst: 
pp 339-350
Overzichtsartikel(en)

86 (5) pp 275

Titel: 
Substraatgebruik bij paarden tijdens inspanning - een vergelijking tussen de ‘gevaste’ en postprandiale status
Auteur(s): 
J. ROBYN, L. PLANCKE, B. BOSHUIZEN, C. DE MEEÛS, M. DE BRUIJN, C. DELESALLE
Samenvatting: 
Sporten in uitgevaste toestand heeft positieve effecten op het prestatievermogen van humane atleten. Bijpaarden gaat trainen in gevaste toestand gepaard met een toegenomen mobilisatie van vrije vetzuren als energiebron.Er wordt verondersteld dat de hogere beschikbaarheid van vet als energiebron leidt tot een mindersnelle depletie van spierglycogeen en een trager optreden van spierverzuring. Dit draagt in belangrijke matebij tot het minder snel optreden van spiervermoeidheid. Omgekeerd zorgt de opname van een graanmaaltijdvoor een uitgesproken plasma-insulinepiek en de onderdrukking van lipolyse. Gezien ruwvoer, de hoofdcomponentvan het dieet van het paard, een lange passagetijd heeft doorheen de dikke darm, wordt een vollediguitgevaste status bij het paard normaal niet bereikt; dit in tegenstelling tot wat het geval is bij de mens. Hetvoeren van ruwvoer induceert echter geen uitgesproken plasma-insulinepiek en inhibeert daardoor geen lipolyse.Bovendien zorgt de darmflora in de dikke darm, waar het ruwvoer gefermenteerd wordt, voor een buffervan water en elektrolyten, alsook voor een continue bron van propionzuur. Dit propionzuur wordt verwerkt inde lever, waar het een precursor is voor de gluconeogenese. In tegenstelling tot wat bekend is bij menselijkeatleten is er bij paarden nog heel wat te ontdekken wat betreft optimale diëtaire interventies voorafgaand aancompetitie enerzijds en training anderzijds. Welke aanpak er ook gekozen wordt, ruwvoer van hoge kwaliteithoort het sleutelingrediënt te zijn van elk paardendieet. De meeste paarden presteren even goed tot zelfsbeter als ze op een dieet staan met een lager suikergehalte (dus minder of geen krachtvoer), op voorwaardedat hoog kwalitatief ruwvoer wordt aangeboden (gras, voordroog of hooi) in combinatie met een vitaminen/mineralensupplement. Andere alternatieven om niet-structurele koolhydraten te verlagen in het dieet van eenpaard met een hoge energiebehoefte is het gebruik van bijvoorbeeld vezelrijke krachtvoeders of gepilleteerderuwvoerderbronnen, zoals luzernekorrels. Tot slot heeft het frequent voederen van meerdere kleine maaltijdenper dag de voorkeur boven het voederen van twee “grote” maaltijden per dag.
Volledige tekst: 
pp 275-285
Overzichtsartikel(en)

2017 - 86 (4)

Titel: 
Fysiologische effecten van verschillende soorten arbeid op de spierontwikkeling van het paard
Auteur(s): 
R. VERMEULEN, C. DE MEEÛS, L. PLANCKE, B. BOSHUIZEN, M. DE BRUIJN, C. DELESALLE
Samenvatting: 
Het is algemeen bekend dat training leidt tot chemische, metabole en structurele veranderingen inspieren. De invloed van het type van training op deze veranderingen werd echter nog onvoldoendebestudeerd in paarden vanwege een gebrek aan gestandaardiseerde onderzoeksmethoden. In dit overzichtsartikelwordt het effect van drie soorten training op de spierevolutie en metabole veranderingenonderzocht. De vereisten voor powertraining verschillen van die voor (langdurige) inspanning van lageintensiteit. Elk type training leidt tot een specifieke shift van spiervezeltypes, enzymconcentraties en(an)aerobe capaciteit. Deze fysiologische adaptaties als gevolg van training faciliteren het uitvoerenvan de specifieke inspanningen en verhogen zo de prestatie. Het kennen van deze adaptaties per typetraining kan helpen om de training en het management van sportpaarden te optimaliseren in functievan hun discipline.
Volledige tekst: 
pp 224-231
Overzichtsartikel(en)

2017 - 86 (4)

Titel: 
Mogelijke welzijnsproblemen bij de Siamese kempvis (Betta splendens) in sierviswinkels en bij de hobbyist
Auteur(s): 
C.C.F. PLEEGING, C.P.H. MOONS
Samenvatting: 
Betta splendens is een zeer populaire siervissoort in de aquaristiek. Ze heeft een interessant diersoortspecifiekgedrag, vooral wat het territoriale gedrag en de agressie van mannelijke dieren betreft.De schaarse wetenschappelijke informatie over de huisvesting in combinatie met de grote verscheidenheidaan huisvestingsmogelijkheden doet vragen rijzen over het welzijn van deze dieren in gevangenschap.In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de voor handen zijnde wetenschappelijke literatuurbetreffende de biologie en de gebruiken in de aquaristiek, met als doel omgevings- en diergerelateerdefactoren in kaart te brengen die mogelijk een impact hebben op het welzijn van Betta splendens.Hoewel meer onderzoek nodig is, waarin gebruik gemaakt wordt van biologische en fysiologischeindicatoren, kunnen enkele mogelijke welzijnsproblemen aangeduid worden: te kleine aquariumafmetingen,prevalentie van Mycobacterium spp., agressie van en naar soortgenoten of andere vissoorten inhet aquarium en de beperkte mogelijkheid om eraan te ontsnappen, mogelijke stress door visueel contacttussen mannelijke individuen in winkels en tijdens shows en het gebrek aan omgevingsverrijkingdie een schuilplaats vormt voor deze vissoort.
Volledige tekst: 
pp 213-223
Overzichtsartikel(en)

2017 - 86(4)

Titel: 
Microplastics: minuscule partikels met grote gevolgen?
Auteur(s): 
S. KNOLL, A. DECOSTERE, A.M. DECLERCQ
Samenvatting: 
Sinds het begin van de massaproductie van plastics vormt de contaminatie van het marienemilieu met deze persisterende synthetische stoffen een alsmaar groter probleem. De laatstedecennia wordt aangenomen dat microplastics hierbij een grote rol spelen. Deze kleine plasticpartikels (< 5mm) komen voor in het mariene milieu en kennen diverse bronnen, waaronderfragmentatie van macroplastics en de afvoer van primaire microplasticscrubs via afvalwater.Recent onderzoek heeft uitgewezen dat microplastics door talrijke mariene organismen opgenomenworden. Dit zou kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, onder meer door mechanische schadeen door cellulaire toxiciteit. Hiernaast wordt de microplasticproblematiek gecompliceerd doorde contaminatie van deze partikels met toxische chemicaliën. Bovendien zouden microplastics enmicroplastic-gebonden contaminanten kunnen accumuleren in de voedselketen en uiteindelijkbij de mens terechtkomen. Ondanks het toenemend aantal publicaties omtrent microplastics zijner nog veel onbeantwoorde vragen. In dit artikel wordt de actuele kennis besproken aangaandemicroplastics in het mariene milieu.
Volledige tekst: 
pp 203-212
Overzichtsartikel(en)

86 (3) pp 148

Titel: 
Diagnostische benadering van cryptorchidie bij de hengst
Auteur(s): 
L. DE LANGE, K. ROELS, C. VERVERS, M. VAN DE VELDE, P. CORTY, J. GOVAERE
Samenvatting: 
De diagnose van cryptorchidie bij het paard is vaak een uitdaging aangezien niet altijddefinitief uitsluitsel kan gegeven worden op basis van de anamnese, het klinische onderzoeken het rectaal en echografisch onderzoek. Verschillende endocrinologische diagnostische testenzoals de bepaling van het testosteron-, androstenedione-, oestrogenen-, urinaire steroïden- enhet antimülleriaans hormoongehalte, die de aanwezigheid van testiculair weefsel aantonen, zijnbeschreven. In dit artikel wordt getracht om de voor- en nadelen van deze testen te vergelijken,zodat practici een idee krijgen welke testen in de praktijk gebruikt kunnen worden.
Volledige tekst: 
pp 148-154
Overzichtsartikel(en)

86 (3) pp 136

Titel: 
Pathofysiologie van lipopolysaccharide geïnduceerde inflammatoire respons bij vogels
Auteur(s): 
R. HOUBEN, S. CROUBELS, A. WATTEYN, G. ANTONISSEN
Samenvatting: 
Inflammatie is een beschermende respons op infectie en/of weefselschade die gepaard gaatmet de migratie van immuuncellen en mediatoren van de circulatie naar het betreffende weefsel.Deze respons dient om de initiële noxe (onder andere lipopolysaccharide of LPS) te verwijderenen genezing en herstel van het beschadigde weefsel te bekomen. LPS is een onderdeel van debuitenste celmembraan van gramnegatieve bacteriën dat pro-inflammatoire eigenschappenheeft en na toediening bij vogels een ontstekingsreactie teweegbrengt. Deze ontstekingsreactiegaat gepaard met onder andere veranderingen in lichaamstemperatuur, de productie vanpro-inflammatoire cytokinen en vorming van acutefase-eiwitten, leukocytose en ziektegedrag.In welke mate elk van deze symptomen aanwezig is bij vogels hangt af van de vogelsoort.Bovendien zijn er verschillen met zoogdieren. De karakteristieken en pathofysiologischegevolgen van een ontstekingsreactie worden vaak bestudeerd in LPS-inflammatiemodellen. Dezeinflammatiemodellen kunnen vervolgens toegepast worden in farmacodynamiekstudies om hetklinisch effect van anti-inflammatoire geneesmiddelen, zoals niet-steroïdale ontstekingsremmers(NSAIDs) te beoordelen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de LPS-geïnduceerdeinflammatoire respons bij vogels.
Volledige tekst: 
pp 136-147
Overzichtsartikel(en)

86 (3) pp 127

Titel: 
Negatieve druktherapie: het verleden en de toekomst
Auteur(s): 
M.L. GO, M. OR, B. VAN GOETHEM, A. KITSHOFF, E. ABMA, H. DE ROOSTER
Samenvatting: 
Bij negatieve druktherapie wordt het wondbed onderworpen aan een negatieve druk omdat dit positieveeffecten heeft op de wondheling. Negatieve druktherapie kan worden toegepast op verschillende soorten wonden,huidtransplantaten en -flappen, open abdomen en gesloten incisies.Negatieve druktherapie wordt al eeuwen gebruikt in de humane geneeskunde. Al in de Romeinse tijd (rond27 v.Chr.) gebruikte men door mensen gegenereerde zuigkracht om verwondingen beter te laten helen. Europeseen Russische artsen ontwikkelden later verschillende geavanceerde methoden en systemen om negatieve drukop wonden toe te passen. De positieve bevindingen in de humane geneeskunde wakkerden de interesse vanonderzoekers in de diergeneeskunde aan. De laatste twintig jaar wordt negatieve druktherapie bij dieren ingezetin talrijke experimentele en klinische omstandigheden, maar veel onderzoek moet echter nog gedaan worden.Anderzijds worden voortdurend nieuwe technieken ontwikkeld en de bestaande studies voorspellenveelbelovende toekomstmogelijkheden voor negatieve druktherapie in de diergeneeskunde.
Volledige tekst: 
pp 127-135
Overzichtsartikel(en)

86 (2) pp 063

Titel: 
Inspanningstesten bij paarden: stand van zaken en toekomstperspectieven
Auteur(s): 
L. DE MARE, B. BOSHUIZEN, L. PLANCKE, C. DE MEEUS, M. DE BRUIJN, C. DELESALLE
Samenvatting: 
In dit overzichtsartikel wordt beschreven hoe inspanningscapaciteit bij het sportpaard kan wordengemeten en welke gestandaardiseerde inspanningstesten (SET) bestaan. Er worden twee typesSETs gebruikt: de gemakkelijk standaardiseerbare, lopende bandtest en de veldtesten, waarbij degebruikelijke omstandigheden beter nagebootst kunnen worden, maar waardoor meer variabiliteit in demetingen ontstaat. Er worden verschillende parameters gemeten, zoals de snelheid bij een hartslag van200 slagen/min (V200), de snelheid waarbij de bloed-lactaatgehaltes boven 4 mmol/L stijgen (Vla4)en de maximale zuurstofopname (VO2max).
Volledige tekst: 
pp 063-072
Overzichtsartikel(en)

85(6) pp 323

Titel: 
Fysiotherapie bij kleine huisdieren
Auteur(s): 
Y. SAMOY, B. VAN RYSSEN, J. SAUNDERS
Samenvatting: 
SAMENVATTINGDe voordelen van fysiotherapie zijn reeds lang bekend in de humane geneeskunde. Ook in de diergeneeskundewordt de therapie reeds enkele decennia toegepast, maar het is pas vrij recentelijk dat erook wetenschappelijk onderzoek naar verricht wordt. Het doel van dit artikel is een overzicht te gevenvan de verschillende fysiotherapeutische mogelijkheden en technieken in de diergeneeskunde en dezete correleren aan de bevindingen die te vinden zijn in de literatuur.
Volledige tekst: 
pp 323-334
Overzichtsartikel(en)

Pagina's