Origine(e)l(e) artikel(en)

Nederlands

86 (1) pp16

Titel: 
Evaluatie van de ruminale functie bij Belgische melkkoeien verdacht van subacute pensacidose
Auteur(s): 
F. LESSIRE, E. KNAPP, L. THERON, J.L HORNICK, I. DUFRASNE, F. ROLLIN
Samenvatting: 
Sinds jaren wordt subacute pensacidose (SARA) beschouwd als een belangrijk probleem ophoogproductieve melkveebedrijven. Meerdere studies uitgevoerd in Europa bevestigen dit. Er zijnechter belangrijke verschillen in de productie en de voeding van melkvee in Wallonië. Het doel vandeze studie is na te gaan of de melkkoeien op Waalse bedrijven verdacht van SARA, werkelijk een telage zuurtegraad (pH) van de pensinhoud hebben.Vierentwintig melkveebedrijven werden bezocht en van 172 koeien werd pensvocht afgenomenvia een slokdarmsonde, i.e. sonde van Geishauser. Van elk staal werd de pH-waarde bepaald, demethyleenblauw-reductietest werd uitgevoerd en de beweeglijkheid van de protozoa werd microscopischbeoordeeld. Gebaseerd op die analyses had geen enkele geteste melkkoe een penspH lager dan 5,5.Slechts tien melkkoeien konden in aanmerking komen als risicodieren voor SARA. Daarentegenwerd bij achttien dieren vastgesteld dat de pH hoger was dan 7,0 en dat hun pensflora onvoldoendeactief was. Uit deze studie blijkt dat pensalkalose meer voorkomt dan SARA op hedendaagse Waalsemelkveebedrijven.
Volledige tekst: 
pp 16-23
Origine(e)l(e) artikel(en)

85 (6) pp 335-342

Titel: 
De werkzaamheid van chloroquinebehandeling van Giardia duodenalis-infectie bij kalveren
Auteur(s): 
M. GULTEKIN, K. URAL, N. AYSUL, A. AYAN, C. BALIKCI, G. AKYILDIZ
Samenvatting: 
SAMENVATTINGHet doel van deze studie was om het effect van chloroquinebehandeling te evalueren op de cysteexcretievan kalveren met een natuurlijke infectie met Giardia duodenalis. De kalveren werden willekeurigingedeeld in twee groepen op basis van placebo (groep I, n = 7 onbehandelde controlekalveren)of behandeling (groep II, n = 7 kalveren behandeld met chloroquine). De behandeling gebeurde doororale toediening, tweemaal daags gedurende vijf opeenvolgende dagen aan een dosis van 2,5 mg/kglichaamsgewicht. Door middel van moleculaire typering met ß-giardin geneste PCR en gensequentieanalysewerden de G. duodenalis-isolaten geïdentificeerd als behorende tot het A3-assemblage. Cysteuitscheidingwerd bepaald op dag 0, 3, 7 en 10, zowel voor als na de behandeling. De geometrischegemiddelden van het aantal uitgescheiden cysten waren niet significant veranderd tijdens het experimentin de controlegroep. De cyste-excretie was met 99% verminderd op dag 3 en met 100% op dag7 en 10 bij de behandelde kalveren. Chloroquine is dus mogelijk een praktisch haalbare, relatief goedkopeen zeer effectieve behandeling tegen giardiose bij kalveren.
Volledige tekst: 
pp 335-342
Origine(e)l(e) artikel(en)

85 (5) pp 285

Titel: 
Infectieuze bronchitisvirusinfecties bij kippen in België: een epidemiologisch onderzoek
Auteur(s): 
P. DE HERDT, M. DE GUSSEM, S. VAN GORP, R. CURRIE
Samenvatting: 
Tussen april 2012 en juli 2015 werden swabs genomen uit de cloaca en/of trachea bijvierhonderdvierentwintig tomen Belgische kippen, zowel vleeskuikens, ouderdieren als leghennen. Alletomen werden voor commerciële doeleinden gehouden en ze vertoonden klinische symptomen die kondenwijzen in de richting van een infectieuze bronchitisvirus (IBV)-infectie. De monsters werden onderzocht via“real-time polymerase chain reaction” (RT-qPCR) om de aanwezigheid van ribonucleïnezuur (RNA) vanIBV na te gaan. Wanneer ze positief bleken, werd een sequenering uitgevoerd van ongeveer vierhonderdbaseparen (bp) die coderen voor de hypervariabele regio van het S1-proteïne. De gevonden sequenties,de “cycle treshold” (Ct)-waarden en het toegediende entschema werden gebruikt om de veldstammen envaccinstammen van elkaar te kunnen onderscheiden.Van alle onderzochte monsters was 22,4% negatief. In 16,4% van de monsters waarin RNA van IBVaanwezig was, kon het genotype niet bepaald worden. Dit was vooral omdat de hoeveelheid RNA lager wasdan de onderste detectiegrens van de sequeneringsPCR. In de overige positieve monsters werd vooral RNAvan IBV-stammen die behoorden tot de genotypes 4/91–793B (46,8%), D388–QX (25,2%), D274-D207(5,8%) en Massachusetts (4,0%) aangetroffen. Schattingen duidden erop dat respectievelijk ongeveer58%, 11%, 37% en 46% van de aangetoonde virussen, vaccinstammen waren. Infecties met types CK/CH/Guandong/Xindadi/0903, Ukr/27/2011, NGA/295/2006 en Q1 werden occasioneel gevonden.De resultaten tonen aan dat IBV-infecties bij kippen in België frequent voorkomen en dat in degemonitorde periode minstens acht IBV-types circuleerden. Dit bevestigt de noodzaak om kippentomen tevoorzien van een sterke en breed beschermende immuniteit tegen IBV.
Volledige tekst: 
pp 285-290
Origine(e)l(e) artikel(en)

85 (3) pg 141

Titel: 
“Thunder Measure Vet Device”: een praktische en objectieve methode om de lichaamsconditie van melkvee te schatten
Auteur(s): 
T. DEWAELE, M. VAN EETVELDE, G. VERTENTEN, G. OPSOMER
Samenvatting: 
Het op regelmatige tijdstippen bepalen van de lichaamsconditie van koeien is in de modernemelkveehouderij een belangrijk instrument om het nutritionele management van de dieren teoptimaliseren. De ‘Thunder Measure (TM) Vet Device’ werd door Ingenera SA, Zwitserlandontwikkeld om op een objectieve en eenvoudige manier de conditie of “body condition score”(BCS) bij melkkoeien te bepalen. Aan de hand van een smartphone-applicatie gekoppeld aan eenlasertoestel wordt een analyse gemaakt van drie foto’s van de dorsale zijde van het dier, bijvoorbeeldin de voedergang. In dit onderzoek werden de correlatie en de herhaalbaarheid van de TMVetDevice berekend in vergelijking tot de conventionele BCS-bepaling en de ultrasonografischbepaalde “backfat thickness” (BFT). De conventionele BCS werd gemeten door een dierenartservaren in het bepalen van de conditie van melkkoeien en drie minder ervaren studenten diergeneeskunde.Bij dezelfde koeien werd de lichaamsconditie ook bepaald aan de hand van de BFT.De resultaten bekomen via het gebruik van de TM-Vet Device waren slechts matig gecorreleerdmet de BFT (r=0,38; P<0,001), maar vertoonden een hoge correlatie met de BCS bepaald door deervaren dierenarts (r=0,82; P<0,001). Bovendien was er een goede overeenkomst tussen de resultatenbekomen met behulp van TM-Vet Device en deze bekomen door de ervaren dierenarts. Erwerd een grote variatie gezien in de BCS bepaald door de studenten, waardoor ook de correlatiemet de TM-Vet Device sterk varieerde van r=0,23 (P<0,05) tot r=0,74 (P<0,001). De herhaalbaarheidvan de TM-Vet Device-methode was met 91% zeer hoog. Enkel door de dierenarts ervarenin het scoren van de BCS (93%) en met de bepaling van de BFT (96%) werd een hogere herhaalbaarheidbereikt. Bij magerdere dieren werd een overschatting gezien van de BCS gemeten metbehulp van de TM-Vet Device in vergelijking met de BCS waargenomen door de ervaren dierenarts,maar deze nam af naarmate de door de dierenarts toegekende conditie toenam.Het eenvoudig gebruik en de betrouwbaarheid van de resultaten laten toe te stellen dat deTM-Vet Device een plaats kan krijgen in het management van een hoogproductief melkveebedrijf.
Volledige tekst: 
pp 141-149
Origine(e)l(e) artikel(en)

85 (2) pg 78

Titel: 
Radiografisch en echografisch onderzoek van de slokdarm bij het paard
Auteur(s): 
K. PALMERS, E. VAN DER VEKENS, E. PAULUSSEN, MT. PICAVET, B. PARDON, G. VAN LOON
Samenvatting: 
In deze studie worden de radiografische en echografische bevindingen van de slokdarm bij tien gezondepaarden beschreven. Bij contrastradiografie varieerde de vorm van de slokdarm over de lengteaster hoogte van de borstingang tussen de paarden. Twee van de tien paarden vertoonden stase van contrastter hoogte van de borstingang gedurende meerdere minuten na de toediening van een groot volumecontrast met een slokdarmsonde. Op echografie was de wanddikte van de niet-uitgezette slokdarm2.6 ± 0.3 mm met significante verschillen naar gelang de metingsplaats. Het dilateren van de slokdarmmet een sonde, een bolus water of krachtvoer, resulteerde in een dunnere wanddikte en vergemakkelijktede meting met minder variatie. Na het opgieten van een bolus water was er stase te zien ter hoogtevan de borstingang bij vijf van de tien paarden. Het echografisch beoordelen van de slokdarmmotiliteitter hoogte van de borstingang leek het betrouwbaarst door de passage van een krachtvoerbolus teevalueren. Stase ter hoogte van de borstingang veroorzaakt door het opgieten van een bolus vloeistofis niet abnormaal en de peristaltische golf volgend op een slikbeweging heeft een positieve invloed opde transittijd van een bolus.
Volledige tekst: 
pp 078-086
Origine(e)l(e) artikel(en)

85 (1) pg 15

Titel: 
Evaluatie van de mini-FLOTAC-methode voor de detectie van gastro-intestinale parasieten bij grote huisdieren
Auteur(s): 
N. VAN DEN PUTTE, E. CLAEREBOUT, B. LEVECKE
Samenvatting: 
Voor de microscopische diagnose van gastro-intestinale parasieten bij grote huisdierenwerd recent een nieuwe techniek ontwikkeld, de mini-FLOTAC. In deze vergelijkende studievan diagnostische technieken werd de mini-FLOTAC vergeleken met de standaard McMastertechniekop basis van de detectie (gevoeligheid) en kwantificatie (aantal oöcysten/eieren per grammest (OPG/EPG)) van parasitaire infecties bij grote huisdieren en de tijd die nodig is om eendiagnose te stellen. In totaal werden honderd meststalen (78 paarden, 11 runderen, 6 schapen en5 geiten) onderzocht met beide technieken. Mini-FLOTAC was gevoeliger dan McMaster, maarer was een zeer hoge correlatie in eieren per gram (EPG) feces (correlatiecoëfficiënt = 0,90, p <0,001). De benodigde tijdsduur voor het onderzoeken van stalen met de mini-FLOTAC-techniek(13 minuten) lag significant hoger (p < 0,05) dan de tijd die nodig was met de McMaster-techniek(6 minuten). Dit verschil in tijdsduur was eveneens afhankelijk van de bekomen EPG-waarde,waarbij het tijdsverschil tussen beide technieken nog sterk vergrootte voor hogere waarden.Er kan geconcludeerd worden dat de mini-FLOTAC-techniek het beste gebruikt kan wordenwanneer een accurate diagnose van een lage besmettingsgraad nodig is, bijvoorbeeld voor dedetectie van anthelminthicumresistentie. In andere gevallen kan de voorkeur worden gegevenaan de snellere McMaster-methode.
Volledige tekst: 
pp 15-22
Origine(e)l(e) artikel(en)

84(6) pg 311

Titel: 
Evaluatie van twee intensieve behandelingsschema’s tegen Psoroptes ovis-schurft bij Belgisch witblauwe runderen op negen Vlaamse rundveebedrijven
Auteur(s): 
C. SARRE, T. GEURDEN, J. VERCRUYSSE, N. DE WILDE, S. CASAERT, E. CLAEREBOUT
Samenvatting: 
Schurft veroorzaakt door Psoroptes ovis komt voor op de meeste Vlaamse bedrijven met Belgischwitblauw vleesvee. In deze studie werden twee intensieve behandelingsschema’s geëvalueerdop negen Vlaamse vleesveebedrijven met een persisterend schurftprobleem. Op bedrijf 1tot en met 7 werden alle dieren tweemaal behandeld (met een interval van zeven à tien dagen)met een injecteerbaar macrocyclisch lacton (ML). Op de twee laatste bedrijven werd een eenmaligeinjectie gegeven met de ‘long acting’-formulatie (LA) van moxidectine (10%). Na behandelingwerden huidafkrabsels genomen en bij de aanwezigheid van levende mijten bij ten minsteéén dier werden alle dieren (bedrijven 1 tot en met 7) of enkel de positieve dieren (bedrijf 8 en 9)verder behandeld met een injecteerbaar ML. Op alle bedrijven waren de dieren klinisch genezenen schijnbaar vrij van mijten na twee tot negen behandelingsrondes (twee injecties met zeven àtien dagen interval of één LA-injectie). Hoewel er op de eerste zeven bedrijven na het daaropvolgendeweideseizoen opnieuw tekenen van schurft te zien waren, was dit in mindere mate en deschurft was gemakkelijker onder controle te houden.
Volledige tekst: 
pp 311-317
Origine(e)l(e) artikel(en)

84(3) pg 133-141

Titel: 
Aangeboren immuniteit van aviaire macrofagen geïnduceerd door Chlamydia psittaci
Auteur(s): 
S. LAGAE, D. VANROMPAY
Samenvatting: 
Chlamydia psittaci is een obligate, gramnegatieve bacterie. Deze bacterie infecteert voornamelijkvogels en zoogdieren. Er is weinig bekend over hoe C. psittaci de aangeboren immuniteit initieert vanzijn gastheercel. In deze studie worden de activering van macrofagen en de expressie beschreven vancytokinen, chemokinen, caspase-1, iNOS en TLR genen gedurende de vroege en middelste fase van deontwikkelingscyclus van de hoog virulente C. psittaci stam 92/1293. Een significante opregulatie vanalle genen werd geobserveerd na infectie, vooral tijdens de middelste fase van de ontwikkelingscyclus.De resultaten geven een beter beeld van hoe het aangeboren immuunsysteem van aviaire macrofagenbeïnvloed wordt door een C. psittaci-infectie.
Volledige tekst: 
pp 133-141
Origine(e)l(e) artikel(en)

84(3) pg 127-132

Titel: 
Het effect van ketoprofenbehandeling ter preventie van het postpartum dysgalactiasyndroom bij zeugen
Auteur(s): 
E. CLAEYÉ, J. BEEK, T. MEYNS, D. MAES
Samenvatting: 
 SAMENVATTINGHet postpartum dysgalactia syndroom (PDS) is een economisch belangrijke aandoening bij zeugen.Het syndroom wordt gekenmerkt door een verlaagde melk- en colostrumproductie binnen de 12 à 48uur na het werpen van de jongen. Het doel van deze studie was nagaan of een preventieve behandelingmet ketoprofen (Ketofen®10%, Merial, België) een positief effect heeft op de subklinische vorm vanPDS. De zeugen in de studie (n = 39) werden willekeurig in twee groepen ingedeeld: de ene diende alscontrolegroep en de andere werd intramusculair behandeld met ketoprofen binnen de twaalf uur na departus.Tijdens de eerste 24 uur na de partus daalde de rectale temperatuur van de zeugen (-0,43 ± 0,13 °C)in de ketoprofengroep. In de controlegroep werd een stijging gezien (+0,07 ± 0,02 °C) (P < 0,05).Er werden geen significante verschillen gevonden betreffende spekdikteverlies bij de zeugen,gewichtstoename van de biggen (n = 541) en overleving. Er kan geconcludeerd worden dat eeneenmalige intramusculaire injectie met ketoprofen bij zeugen kort na het werpen de rectale temperatuurdeed dalen maar geen invloed had op de prestaties van de biggen.
Volledige tekst: 
pp 127-132
Origine(e)l(e) artikel(en)

84 (2) pg 080-087

Titel: 
Analyse van equine BNP met een porciene BNP ELISA-test: een pilootstudie
Auteur(s): 
N. VAN DER VEKENS, A. DECLOEDT., D. DE CLERCQ, S. VEN, G. VAN LOON
Samenvatting: 
“Brain natriuretic peptide” (BNP) wordt gebruikt in de humane geneeskunde voor de diagnosevan congestief hartfalen. Vermits er geen BNP-test voor paarden beschikbaar is, werd BNP nog nooitbepaald bij paarden. Op basis van de 90% homologie tussen equine en porciene BNP, werd in de voorliggendestudie het plasma BNP-gehalte van gezonde paarden (groep 1; n=20), paarden met een hartaandoeningzonder (groep 2a; n=8) en met atriale dilatatie (n=8), ventriculaire dilatatie (n=1) of beide(n=1) (groep 2b; n=10) bepaald met een porciene BNP “enzyme-linked immunoassay” (ELISA). Erwerd geen significant verschil gevonden tussen de BNP-concentratie van groep 1 (77,79; 37,20-513,36pg/mL), groep 2a (52,02; 24,69-268,37 pg/mL) of 2b (94,73; 42,88-470,66 pg/mL). In deze pilootstudiewordt aangetoond dat deze porciene BNP ELISA-test geen accurate detectie van BNP bij paardentoelaat. Een specifieke equine BNP-test zou dus ontwikkeld moeten worden om de BNP-concentratiebij paarden te meten.
Volledige tekst: 
pp 080-087
Origine(e)l(e) artikel(en)

Pagina's