87 (1) pp 37

Titel: 
Rationele antimicrobiële therapie voor sepsis bij runderen in het licht van de nieuwe wetgeving over kritisch belangrijke antibiotica
Auteur(s): 
B. PARDON, P. DEPREZ
Samenvatting: 

Sepsis is een levensbedreigende aandoening bij rundvee, net zoals bij de mens. Het snel toedienenvan een breedspectrum-, bactericide antibioticum via intraveneuze weg is cruciaal voor een succesvollebehandeling van sepsis. De nieuwe wetgeving limiteert echter het gebruik van de kritisch belangrijkefluoroquinolonen en cefalosporinen bij voedselproducerende dieren. Deze antimicrobiële middelenworden als zeer effectief ervaren voor de behandeling van sepsis en werden vroeger dan ook veelvuldigingezet voor deze indicatie. Het doel van dit artikel is een overzicht te geven van de huidige kennisover sepsis bij runderen om praktijkdierenartsen te sturen in hun beslissingsproces voor de behandelingvan sepsis. De incidentie van sepsis bij rundvee wordt hoogstwaarschijnlijk ernstig onderschat.De ziekte werd vrijwel niet onderzocht bij runderen, wat het opstellen van speciesspecifieke richtlijnensterk bemoeilijkt. De diagnose van sepsis door middel van bloedonderzoek is met de huidige laboratoriumtechnologievoldoende accuraat. Mogelijke hinderpalen voor een meer veralgemeende toepassingzijn de minder hygiënische stalomgeving en de beperkte beschikbaarheid van aangepaste apparatuur inveterinaire labo’s, maar deze lijken niet onoverkomelijk. Ernstige sepsis en septische shock zijn mogelijkde enige indicaties die in aanmerking komen voor het hoogdringendheidscriterium zoals in dewetgeving weergegeven, maar het is belangrijk in te zien dat er ook antimicrobiële behandelingen metniet kritisch belangrijke moleculen bestaan met een mogelijk gelijkaardige effectiviteit.

Volledige tekst: 
pp 37-46
Permanente vorming