Casuïstiek(en)

Nederlands

83(6) pg 293-298

Titel: 
Atypische klinische presentatie van een metastatisch gastrisch neuro-endocrien carcinoom bij een baardagame (Pogona vitticeps)
Auteur(s): 
T. S. MOOIJ, A. MARTEL, L. BOSSELER, K. CHIERS, F. PASMANS, T. HELLEBUYCK
Samenvatting: 
Via echografisch onderzoek werd de aanwezigheid van drie intracoelomale, ovoïde massa’sen een nodulair aspect van de lever aangetoond bij een drie jaar oude, mannelijke baardagame(Pogona vitticeps) met anorexie. Het histologisch onderzoek van de operatief verwijderde massa’sen een leverbiopt onthulden de aanwezigheid van neoplastische cellen van neuro-endocrieneoorsprong. Via gastroscopisch onderzoek werd een ulceratief letsel in de maag aangetoond. Opbasis van deze bevindingen werd er bij de baardagame een vermoedelijke diagnose van eenneuro-endocrien carcinoom met uitgebreide metastasen gesteld. Deze diagnose werd bevestigddoor autopsie en histologische onderzoeken. Met deze casusbeschrijving willen de auteurshet gastrische, neuro-endocriene carcinoom, een vermoedelijk sterk ondergediagnosticeerde,neoplastische aandoening bij baardagamen, onder de aandacht brengen.
Volledige tekst: 
pp 293-298
Casuïstiek(en)

83(5) pp 255

Titel: 
Progressieve botdestructie bij een hond die operatief werd behandeld voor otitis media: follow-up via klinisch onderzoek en computertomografie
Auteur(s): 
A. FURCAS, I. M. GIELEN, S. VANDENABEELE, A. VAN CAELENBERG, L. STESSENS, I. POLIS, H. DE ROOSTER.
Samenvatting: 
Een beagle van 5,5 jaar oud werd aangeboden omwille van klachten van abnormaal slikken eneen scheve kopstand die reeds twee weken aanwezig was. Inspectie van de keel werd uitgevoerd. Opotoscopisch onderzoek werd een intact maar bolstaand trommelvlies aangetroffen. Op de beelden vanhet computertomografisch (CT) onderzoek bleek de rechter bulla tympanica gevuld met materiaal meteen weke-delendensiteit, terwijl de ventrale bullawand deels lytisch was, evenals het pars petrosa vanhet os temporale. De bulla werd benaderd via ventrale bulla osteotomie, waarbij een steriel cholesterolgranuloom en een cholesteatoma werden gediagnosticeerd. De hond herstelde, maar acht maanden nade chirurgie trad opnieuw een scheve kopstand op. Een nieuwe CT-scan toonde uitbreiding van de lysevan de bullawand en toegenomen lyse van het pars petrosum van het os temporale aan. De eigenaarwenste geen nieuwe chirurgische interventie. Nog eens twee jaar later, werd de CT-scan herhaald.Ditmaal was er een duidelijke intracraniale uitbreiding van het letsel zichtbaar. Niettegenstaande deuitgebreidheid en de progressie van de letsels was de hond klinisch stabiel.
Volledige tekst: 
pp 255-262
Casuïstiek(en)

83(4) 184-192

Titel: 
Immunologische, diepe dermale vasculitis bij een kat
Auteur(s): 
S. GAISBAUER, S. VANDENABEELE, S. DAMINET, D. PAEPE
Samenvatting: 
  In deze casuïstiek wordt een 13,5 jaar oude, vrouwelijke, gesteriliseerde Europese korthaar beschreven met immunologische, diepe dermale vasculitis aan de distale ledematen. De patiënt werd aangeboden met lethargie, koorts, polydipsie, anorexie en opzetting van de distale ledematen. Op het dermatologisch onderzoek werd partiële alopecia, oedeem en pijn aan alle distale ledematen vastgesteld. Verschillende diagnostische onderzoeken werden uitgevoerd om het vermoeden van dermale vasculitis te bevestigen en een onderliggende oorzaak op te sporen. Op het histologisch onderzoek van de huid werden veranderingen aangetoond die duidden op diepe dermale vasculitis. De andere onderzoeksresultaten wezen geen onderliggende oorzaak voor de dermale vasculitis aan. De diagnose van immunologische, diepe dermale vasculitis werd gesteld. De kat werd behandeld met antibiotica, infuus, nasoesofagale sondevoeding en prednisolone. Verbetering en genezing van de vasculitisletsels werden slechts gezien na het opstarten van de prednisolonetherapie. 
Volledige tekst: 
pp 179-183
Casuïstiek(en)

83(4) 179-183

Titel: 
Ultrasonografische en histopathologische bevindingen bij een uremische kat met maagadenocarcinoom
Auteur(s): 
M. ESMANS, A. LEGARRÉRÈS, A.BONGARTZ, F.CAROFIGLIO, M.HEIMANN, T. SCHWARZ
Samenvatting: 
  Een maagcarcinoom is zeer zeldzaam bij katten. In deze casuïstiek wordt een maagcarcinoom bij een chronisch uremische kat beschreven. De kat vertoonde symptomen als braken, gedeeltelijke dysorexie en gewichtsverlies. Op het ultrasonografisch onderzoek bleek dat de maagwand pseudogelaagd was, wat een specifieke indicatie is voor adenocarcinoom. Uit het histopathologisch onderzoek bleek dat dit adenocarcinoom gestructureerd was en dat een doorlopende intralymfatische infiltratielijn zichtbaar was onder de muscularis mucosae. Dit zou de pseudogelaagdheid kunnen verklaren.  
Volledige tekst: 
pp 179-183
Casuïstiek(en)

83 (3) 107-112

Titel: 
Diagnose van zenuwstelsellymfoom met aantasting van de nervus ischiadicus met behulp van computertomografie en echogeleide dunnenaaldaspiratie bij twee katten
Auteur(s): 
G. Gory, J. Couturier, E. Cauvin, C. Fournel – Fleury, L. Couturier, D.N. Rault
Samenvatting: 
Twee katten werden aangeboden met een recente voorgeschiedenis van problemen met stappenen springen. Neurologisch onderzoek toonde in beide gevallen een lumbosacraal ruggenmergletsel ofnervus ischiadicusletsel aan, met een bijkomend cervicothoracaal-spinaal letsel in het tweede geval.De differentiaaldiagnose bestond uit neoplasie, ontsteking/infectie (neuritis, meningomyelitis, discospondylitis)en compressieve aandoeningen, zoals discus hernia. In het eerste geval werd met behulpvan computertomografie (CT) een verdikte nervus ischiadicus aangetoond vanaf het foramen intervertebraleL7-S1 tot aan het distale derde deel van de femur door verhoogde contrastopname. In hettweede geval toonde CT ook een verdikte nervus femoralis en een extradurale massa aan die een mildecompressie veroorzaakte van het ruggenmerg ter hoogte van T1-2 en T3-4. Met behulp van echografiekon een fijnenaaldaspiraat genomen worden van de aangetaste nervus ischiadicus. Cytologisch onderzoeksuggereerde een traag evoluerend en kleincellig lymfoom in het eerste geval en bevestigde in hettweede geval de diagnose van een hooggradig lymfoom. Beide lymfomen behoren tot het subtype vanhet grootcellige granulaire lymfoom.
Volledige tekst: 
pp 107-112
Casuïstiek(en)

2014 (2) 81-90

Titel: 
De handbibliotheek van de eerste studenten diergeneeskunde (Frankrijk, 18de eeuw) - Deel 2: van Bourgelat en Lafosse tot de kennisexplosie aan het begin van de 19de eeuw
Auteur(s): 
P.E.J. BOLS, H.F.M. DE PORTE
Samenvatting: 
In deel 1 van deze korte reeks over de beschikbare veeartsenijkundige kennis voor de eerstestudenten diergeneeskunde werd beschreven hoe zij het vóór 1750 moesten stellen met enkelestandaardwerken over het paard en de paardenhouderij. Omdat er nog geen geformaliseerdeopleiding diergeneeskunde bestond, hoeft het ook geen verbazing te wekken dat de echte veterinairehandboeken nog niet voorhanden waren. In dit tweede deel wordt dieper ingegaan op deperiode rond en kort na de oprichting van de eerste veeartsenijschool door Claude Bourgelat(Lyon, 1761). Ongeveer tien jaar eerder publiceerde hij een eerste belangrijk werk en tijdensdezelfde periode brak ook Philippe-Etienne Lafosse door met een aantal erg educatieve publicaties.Vanaf dat moment kan gesteld worden dat er een aantal handboeken ter beschikkingkwamen waarin werd afgerekend met tal van volkse remedies en waardeloze therapieën. De totdan toe algemeen aanvaarde inzichten en gebruiken maakten plaats voor een meer wetenschappelijkebenadering van het paard en -weliswaar schoorvoetend- een aantal andere huisdieren,inclusief het rundvee en de kleine herkauwers. Dit alles kaderde in een tijdsgeest die zou uitmondenin de Franse Revolutie, een keerpunt dat mee aan de basis lag van een heuse kennisexplosieen de publicatie van honderden werken over landbouw- en veeartsenijkunde die stilaan tot echtewetenschappen uitgroeiden.
Volledige tekst: 
pp 81-90
Casuïstiek(en)

2014 (2) 73-80

Titel: 
Paraganglioma van het ganglion celiacum bij een hond
Auteur(s): 
L. COUTURIER, P. GUILLAUMOT, J. DUBOY, G. GORY
Samenvatting: 
Een tienjarige Franse buldog werd aangeboden voor acuut braken. Echografisch encomputertomografisch onderzoek van de buik gaf een duidelijk beeld van een duidelijk afgelijnde massarond de arteria coeliaca, dicht bij de plaats waar zij uit de aorta ontspringt. Via chirurgie kon de massavolledig weggenomen worden. Histopathologisch onderzoek in combinatie met immunohistochemischonderzoek resulteerde in de diagnose van paraganglioma.
Volledige tekst: 
pp 73-80
Casuïstiek(en)

2014 (2) 66-72

Titel: 
De behandeling van een omvangrijke ribtumor bij een hond
Auteur(s): 
S. DEBEVERE, I. VAN DE MAELE, M. DE RIDDER, T. WAELBERS, I. GIELEN, H. DE ROOSTER, B. VAN GOETHEM
Samenvatting: 
Een twaalf jaar oude Engelse cockerspaniël werd doorverwezen omwille van manken tengevolge van een massa op de rechter cranioventrale thoraxwand. De uitwendig beperkte massableek bij radiografisch onderzoek over een grote intrathoracale component te beschikken. Depatiënt werd gestageerd en op basis van de resultaten van computertomografisch onderzoekwerd chirurgie gepland en de tumor werd en bloc verwijderd. Histopathologisch bleek het omeen osteosarcoom te gaan dat reeds gemetastaseerd was naar de regionale lymfeklieren. De hondwerd aanvullend behandeld met chemotherapeutica. Gedurende vier maanden was de hond vrijvan klachten. Nadien ontstond respiratoire hinder en werden longmetastasen vastgesteld. Dehond werd vijf maanden na de ingreep geëuthanaseerd.Deze casuïstiek illustreert dat een voldoende agressieve, multimodale behandeling de levensduurook in geval van een gevorderde, maligne tumor kwaliteitsvol kan verlengen.
Volledige tekst: 
pp 66-72
Casuïstiek(en)

2014 (2) 60-65

Titel: 
Longoedeem als postoperatieve complicatie bij twee obese patiënten (een paard en een hond)
Auteur(s): 
S. MELIS, S. SCHAUVLIEGE, T. BOSMANS, F. GASTHUYS, I. POLIS
Samenvatting: 
 In deze casuïstiek worden het ontstaan en de succesvolle behandeling van longoedeem beschrevenbij twee obese dieren (een paard en een hond) in de postoperatieve periode. De diagnose van dezezeldzame maar ernstige complicatie is normaal gesproken eenvoudig, maar de onderliggende oorzaakis vaak multifactorieel en moeilijk exact te identificeren. Mogelijk bijdragende factoren wordenbesproken. Beide dieren werden met succes behandeld en zonder verdere complicaties ontslagen.     
Volledige tekst: 
pp 60-65
Casuïstiek(en)

2014 (2) 53-59

Titel: 
Diagnose en echogeleide verwijdering van een vreemd voorwerp uit de vagina bij een hond en een kat
Auteur(s): 
L. Gatel, G. Gory, B. De Pauw, D.N. Rault
Samenvatting: 
In deze casuïstiek worden de identificatie en verwijdering beschreven van een intravaginaal grasaarmet behulp van echografie bij een hond en een kat. De hond werd aangeboden voor chronische vaginaleuitvloei gedurende reeds meer dan twee jaar. De kat werd aangeboden voor acute lethargie, bloederigevaginale uitvloei en een voorgeschiedenis van perivulvaire uitvloei gedurende twee weken. Met behulpvan echografie werden er een lineaire, hyperechogene, spoelvormige structuur en een milde verdikkingvan de vaginawand in beeld gebracht. Het grasaar werd in beide gevallen succesvol onder algemeneanesthesie niet-invasief verwijderd, onder echobegeleiding en met behulp van een hartmanntang.Echogeleide verwijdering van een grasaar uit de vagina is een veilige en goedkope techniek.
Volledige tekst: 
pp 53-59
Casuïstiek(en)

Pagina's