Casuïstiek(en)

Nederlands

86 (1) pp 40

Titel: 
Gelijktijdige uitbraken van verschillende avipoxvirussen bij humboldtpinguïns in dierenpark Planckendael en bij kippen van commerciële pluimveebedrijven in België
Auteur(s): 
V.R.A.P. REDDY, F. VERCAMMEN, I. TRUS, H.J. NAUWYNCK
Samenvatting: 
In de huidige studie worden de eerste uitbraak van een pinguïnpokkenvirus (PPV) bijhumboldtpinguïns (Spheniscus humboldti) en een aantal uitbraken van pluimveepokkenvirus (FPV)bij legkippen beschreven. Huidgezwellen zoals wratten werden waargenomen ter hoogte van de ogenbij vier jonge humboldtpinguïns en cutane nodulaire laesies op de kam, lellen en op onbevederde huidalsook rond de ogen van legkippen. Histopathologie (FPV en PPV), elektronenmicroscopie (PPV),virusisolatie (FPV) en PCR-amplificatie (FPV en PPV) bevestigden dat beide isolaten behoren tothet genus avipoxvirus (APV). Volgens de fylogenetische analyse van het P4b-kerneiwitgen kunnenenerzijds de Belgische humboldt PPV’s gegroepeerd worden met sequenties van vrije uitloop en wildevogelsoorten van de Verenigde Staten en Europa (99-100% homologie) en anderzijds alle BelgischeFPV-isolaten geclusterd worden met FPV-isolaten van kippen, kalkoenen, kanaries (scharrel- en wildedieren) en verzwakte levende vaccins uit de hele wereld (100% homologie).
Volledige tekst: 
pp 40-46
Casuïstiek(en)

86 (1) pp 35

Titel: 
Fysaire dysplasie van de femurkop bij een jonge golden retriever
Auteur(s): 
K.J.M. VAN HOOF, E. VAN DER VEKENS, Y. SAMOY, E. DE BAKKER, E. STOCK
Samenvatting: 
Een één jaar oude, mannelijke, gecastreerde golden retriever werd aangeboden met chronischprogressieve symptomen van manken en pijn op de achterhand. Op orthopedisch onderzoekwerden spieratrofie van de achterpoten vastgesteld, uitgesproken pijnreactie bij extensie vande heupen en crepitatie ter hoogte van beide heupgewrichten. Een ventro-dorsale radiografievan de heupen toonde een heterogeen aspect met radiolucente zones van beide femurhalzen.Er was bilateraal een craniale verplaatsing van de femurhals ten opzichte van de femurkopzichtbaar ten gevolge van een fractuur ter hoogte van de groeiplaat. De diagnose van bilaterale,fysaire dysplasie van de femurkop werd gesteld. Er werd een bilaterale femurkop en -halsexcisieuitgevoerd, waarna de hond fysio- en hydrotherapie onderging.De diagnose van fysaire dysplasie van de femurkop kan gemist worden door de subtieleradiografische bevindingen in de beginfase. Desalniettemin is een correcte diagnose in een vroegstadium essentieel, gezien de behandelingsopties bij verdere progressie van de aandoeningafnemen.
Volledige tekst: 
pp 35-39
Casuïstiek(en)

86 (1) pp 29

Titel: 
Therapeutisch ultrageluid als ondersteuning bij de behandeling van een tibiafractuur bij een hond
Auteur(s): 
J. HEREMANS, E. DE BAKKER, B. VAN RYSSEN, Y. SAMOY
Samenvatting: 
Een zes jaar oude, mannelijke, gecastreerde Berner sennenhond werd aangeboden met de klachtvan acuut manken ter hoogte van de linkerachterpoot. Op basis van de symptomen, het orthopedischonderzoek en radiografieën werd een voorstekruisbandruptuur vastgesteld. Er werd een TTA-rapidingreepuitgevoerd, met goed resultaat. Twee weken postoperatief trad een fractuur van de proximaletibia op door overdreven activiteit van de hond. Conservatieve therapie bestaande uit een spalk enhokrust werd geadviseerd. Omdat dit geen beterschap bracht, werd fysiotherapie met ultrageluid enoefeningen gestart om de botheling te stimuleren. Na acht sessies was de hond klinisch beter en ookde radiografieën toonden een goede evolutie met duidelijke callus. Follow-up controles bevestigden degunstige evolutie.
Volledige tekst: 
pp 29-34
Casuïstiek(en)

85 (6) pp 349

Titel: 
Congenitale primaire hypothyroïdie bij een kat
Auteur(s): 
L. VAN BERGEN, I. BASSEZ, G. JUNIUS, E. VANDERMEULEN
Samenvatting: 
SAMENVATTINGEen vijf en een half maanden oude, mannelijke, intacte Europese korthaar van 1,4 kg werdaangeboden met de klacht van erge constipatie. Op het lichamelijk onderzoek viel op dat de kat erg kleinen suf was, een slechte vachtkwaliteit met veel schilfers vertoonde, hypothermie en veel ontlasting inhet abdomen had. De lichaamsverhoudingen waren duidelijk uit proportie waarbij een groot hoofd, eenkorte nek en korte ledematen opvallend waren. Op het radiografisch onderzoek waren een vertraagdesluiting van de groeiplaten zichtbaar en een duidelijk megacolon. Gebaseerd op een onmeetbaar laagtotaal T4 en een verhoogd serum TSH werd congenitale primaire hypothyroïdie gediagnosticeerd. Hetscintigrafisch onderzoek bevestigde deze diagnose. Verscheidene maanden na het opstarten van eenlevothyroxinetherapie was de kat actief en alert. Hij vertoonde geen tekenen meer van constipatie enontwikkelde zich verder normaal.
Volledige tekst: 
pp 349-354
Casuïstiek(en)

85 (6) pp 343

Titel: 
Het gebruik van therapeutische zachte verbandcontactlenzen bij de hond en de kat: een casusreeks van 41 gevallen
Auteur(s): 
S. M. BOSSUYT
Samenvatting: 
SAMENVATTINGDe doelstelling van dit overzicht was om, ondersteund door de literatuur, te illustreren in welkegevallen een zachte verbandcontactlens gebruikt kan worden bij de hond en de kat en hoe nuttig ze zijn.Het voordeel van contactlenzen werd bepaald door na te gaan hoe lang de contactlens in het oog bleefen of ze het comfort van de patiënt verbeterden. De gemiddelde tijd dat de lens in het oog bleef, was9,8 dagen (zowel bij de hond als de kat). Vroegtijdig verlies van de lens werd vastgesteld in een kleinaantal gevallen (7% ). De zachte verbandcontactlenzen verleenden comfort en bescherming ofwel inde aanvankelijke genezingsperiode, of tot het cornea ulcus (hoornvlieszweer) genezen was (in gevalvan een oppervlakkige zweer van het hoornvlies of een beperkt defect van het hoornvlies stroma) of totop het moment dat chirurgie plaatsvond (voor trichiasis, entropion). In gevallen van corneale dystrofiewerd een verbeterd comfort van de patiënt vastgesteld.
Volledige tekst: 
pp 343-348
Casuïstiek(en)

85 (5) pp 305

Titel: 
Congenitale cutane fibropapillomatose bij een warmbloedveulen
Auteur(s): 
E. VAN DE WATER, R. DE MOREE, H. DE COCK, T. PICAVET, A. MARTENS, M. OOSTERLINCK
Samenvatting: 
In deze casuïstiek wordt een zeldzaam geval van een congenitaal fibropapilloma op het voorhoofdvan een warmbloedveulen beschreven. Chirurgische excisie van de massa was succesvol en na negenmaanden nog steeds zonder recidief. Er werden geen andere abnormaliteiten bij het veulen vastgesteld.Morfologisch gezien betreft het letsel een fibro-epitheliaal type hamartoma van de huid. De fibreuzecomponent werd tot dusver enkel bij varkens beschreven. Alhoewel bij volwassen dieren fibropapilloma’svaak voorkomen en geassocieerd zijn met papillomavirusinfecties, werd zowel bij veulens alsbiggen voor de congenitale fibropapilloma’s nog geen virale oorzaak aangetoond. Ook in deze casuswaren geen histopathologische indicaties voor infectie met papillomavirus en kon evenmin de aanwezigheidvan papillomavirus-DNA aangetoond worden met PCR.
Volledige tekst: 
pp 305-308
Casuïstiek(en)

85 (5) pp 297

Titel: 
Traumatische hernia diafragmatica gecompliceerd met een tensiegastrothorax bij een hond
Auteur(s): 
L. GEERINCKX, E. VAN DER VEKENS, B. VAN GOETHEM, J.H. SAUNDERS
Samenvatting: 
Een tien maanden oude, mannelijke cavalierkingcharles-spaniël werd twee maanden naeen abdominaal bijttrauma aangeboden met inspiratoire dyspnee en positionele pijnklachten.Afwezige long- en hartgeluiden bij auscultatie van de linkerhemithorax deden traumatischehernia diafragmatica vermoeden. Radiografische opnamen bevestigden dit maar bijkomendwerd tympanie van de gehernieerde maag vastgesteld. Dit wordt tensiegastrothorax genoemden is steeds een acute levensbedreigende complicatie van de hernia. Omwille van de progressiefverergerende cardiorespiratoire toestand en het onvermogen om de maag te sonderen werdovergegaan tot een spoedoperatie. Via standaard chirurgische benadering werd de maaggeherpositioneerd en de traumatische hernia diafragmatica hersteld. Het postoperatief herstelverliep ongecompliceerd en één jaar na de operatie stelde de hond het nog steeds goed.
Volledige tekst: 
pp 297-304
Casuïstiek(en)

85 (5) 291

Titel: 
Multicentrisch B-cellymfoom bij een dwerggeit
Auteur(s): 
H. VERSNAEYEN, I. KOLKMAN, M. VAN AERT, S. RIBBENS, K. CHIERS, P. DEPREZ, B. PARDON
Samenvatting: 
In dit artikel wordt een zes jaar oude, mannelijke dwerggeit met acute perifere lymfadenopathiebeschreven die initieel begon met opzetting van de inguinale lymfeknopen. Op het lichamelijkonderzoek werd ook zwelling van de retrofaryngeale, de boeg- en de inguinale lymfeknopen vastgesteld.Serologisch onderzoek naar boviene leukemie, capriene artritis-encefalitisvirus en caseuze lymfadenitiswas negatief. Cytologisch onderzoek van een dunnenaaldaspiraat van de prescapulaire lymfeknopentoonde multipele, grote lymfoblastische cellen. Vanwege de algemene klinische achteruitgang en slechteprognose werd besloten het dier te euthanaseren. Op autopsie werd een veralgemeende vergrotingvan de lymfeknopen waargenomen. Na histologisch en immunohistochemisch onderzoek van delymfeknopen werd deze neoplasie als een multicentrisch B-cellymfoom gekarakteriseerd.
Volledige tekst: 
pp 291-296
Casuïstiek(en)

85 (4) pg 215

Titel: 
Flexorenthesopathie bij een Italiaanse cane corso: diagnostische bevindingen en resultaat na behandeling
Auteur(s): 
L. STAMMELEER, E. DE BAKKER, E. STOCK, V. DEHUISSER, I. GIELEN, B. VAN RYSSEN
Samenvatting: 
Flexorenthesopathie is een elleboogaandoening die voornamelijk bij volwassen hondenmankheid veroorzaakt. In deze casus wordt de evolutie van primaire flexorenthesopathie oplange termijn besproken bij een Italiaanse cane corso. Deze hond werd op 1,5 jarige leeftijdgediagnosticeerd met bilaterale primaire flexorenthesopathie. De diagnose werd gesteld op basisvan verschillende beeldvormingstechnieken, i.e. radiografie, computertomografie en artroscopie.De behandeling bestond uit het herhaaldelijk injecteren van het gewricht met methylprednisoloneacetaaten had telkens een tijdelijk effect van enkele maanden en leidde uiteindelijk tot eenacceptabele mobiliteit. Radiografisch was er na vier jaar een duidelijke toename in grootte vande calcificatie en een toename van artrose in het gewricht.
Volledige tekst: 
pp 215-220
Casuïstiek(en)

85 (4) pg 206

Titel: 
Behandeling van een chronische huidwonde bij een hond via negatieve druktherapie
Auteur(s): 
S. LIPPENS, A. FURCAS, M. OR, B. VAN GOETHEM, I. POLIS, H. DE ROOSTER
Samenvatting: 
Een vier jaar en acht maanden oude whippet werd aangeboden met een chronische huidwonde ter hoogte van het mediale aspect van de rechterelleboog. Wegens de chroniciteit van de wonde werd het wondbed eerst zorgvuldig gedebrideerd en nadien behandeld met negatieve druktherapie. Deze relatief nieuwe techniek in de diergeneeskunde biedt allerlei voordelen die het genezingsproces van een chronische wonde ten goede komen. In de huidige casus leidde de negatieve druktherapie in eerste instantie tot de snelle ontwikkeling van een mooi granulatiebed. Om een optimaal eindresultaat te bekomen werd daaropvolgend gebruik gemaakt van een autologe huidtransplantatie (“full-thickness mesh graft”), die eveneens onder negatieve druktherapie werd geplaatst. Dit zorgde, ondanks de lastige lokalisatie van de wonde, voor een snelle aanhechting en optimale overleving van de huidgreffe. Na amper vier weken was de wonde nagenoeg volledig geheeld, terwijl ze eerder, ondanks allerlei behandelingen, gedurende meer dan twee maanden geen genezing vertoonde.
Volledige tekst: 
pp 206-2015
Casuïstiek(en)

Pagina's