Retrospectieve studie

Nederlands

86 (1) pp 24

Titel: 
Monotherapie met prednisolone bij honden met meningo-encefalitis van onbekende oorsprong
Auteur(s): 
I. CORNELIS, L. VAN HAM, S. DE DECKER, K. KROMHOUT, K. GOETHALS, I. GIELEN, S. BHATTI
Samenvatting: 
Meningo-encefalitis van onbekende oorsprong is een vaak gediagnosticeerde neurologische aandoeningdie meestal fataal afloopt. Het doel van deze retrospectieve studie was het evalueren van driebehandelingsschema’s enkel bestaande uit prednisolone, gedoseerd in een afbouwend schema van drie,acht of achttien weken. De diagnose werd gesteld aan de hand van in de literatuur beschreven klinischecriteria. Zevenendertig honden werden in de studie opgenomen, waarvan er zeventien, vijftien en zesrespectievelijk het gedurende drie-, acht- en achttien-weken afbouwend schema toegediend kregen. Erwerd een significant verschil waargenomen in overlevingstijd tussen de drie schema’s. Zevenendertig% van de honden in de studie stierf of werd geëuthanaseerd wegens de aandoening. Verrassend genoegwerd de hoogste mortaliteit vastgesteld in de groep die behandeld werd met het acht weken afbouwendschema (56%), gevolgd door het drie weken (26%) en het achttien weken afbouwend schema(0%). Gebaseerd op deze resultaten kunnen er geen definitieve conclusies getrokken worden voor watbetreft het ideale cortisonebehandelingsschema voor honden met meningo-encefalitis van onbekendeoorsprong, maar een meer agressief en immunosuppressief schema zou kunnen leiden tot een lageremortaliteit.
Volledige tekst: 
pp 24-28
Retrospectieve studie

85 (5) pp275

Titel: 
Eerstelijnsbehandeling met CCNU-L(-chloorambucil)-CHOP van honden met een hooggradig multicentrisch of mediastinaal T-cellymfoom
Auteur(s): 
M. OSSOWSKA, E. TESKE, L. BEIRENS-VAN KUIJK, M. ZANDVLIET, J.P. DE VOS
Samenvatting: 
In dit retrospectieve onderzoek werd de ziektevrije- en progressievrije overleving bepaald vanchemotherapie-naïeve honden met een hooggradig multicentrisch of mediastinaal T-cellymfoom,behandeld met een eerstelijns-CCNU-L(-chloorambucil)-CHOP-protocol. Van de dertien honden meteen multicentrisch lymfoom vertoonde 92,3% een volledige remissie en de mediane ziektevrije- enprogressievrije periode was respectievelijk 317 en 256 dagen. Drie honden hadden een mediastinaallymfoom en vertoonden allemaal een volledige remissie met een mediane ziektevrije- en progressievrijeperiode van respectievelijk 978 en 1007 dagen. De één- en tweejarige ziektevrije/progressievrijeoverlevingskans voor honden met de multicentrische vorm was respectievelijk 0,50/0,46 en 0,42/0,38,voor honden met de mediastinale vorm 0,67/0,67. Neutropenie werd gevonden bij 52,9% van dehonden, trombocytopenie bij 50% en 56,3% vertoonde een waarschijnlijk door CCNU veroorzaaktenefrotoxiciteit. De conclusie van het onderzoek is dat eerstelijnsbehandeling met CCNU-L(-chloorambucil)-CHOP een positief effect lijkt te hebben op de overlevingstijd van honden met eenhooggradig multicentrisch of mediastinaal T-cellymfoom.
Volledige tekst: 
pp 275-284
Retrospectieve studie