Permanente vorming

Nederlands

79 (4) 307-316

Titel: 
De keuring van het paard: risicoanalyse van afwijkingen die courant bij radiografie worden aangetroffen
Auteur(s): 
F. PILLE, A. MARTENS, K. DENEUT, M. DUMOULIN, M. OOSTERLINCK, E. RAES, J. SAUNDERS
Samenvatting: 
Geen samenvatting
Volledige tekst: 
pp 307-316
Permanente vorming

79 (5) 400-404

Titel: 
Encephalitozoon of geen Encephalitozoon: dat is de vraag
Auteur(s): 
K. HERMANS
Samenvatting: 
 Encephalitozoon cuniculi is een protozoaire parasiet die bij konijnen aan de basis kan liggen vanzenuwsymptomen, nierproblemen en oogproblemen. De grootste moeilijkheid is het stellen van eenbetrouwbare diagnose van deze parasiet bij het levende dier. De meest gebruikte en eenvoudigstediagnosemethode is serologie. Helaas is een positief serologisch onderzoek onvoldoende om de diagnose metzekerheid te stellen, omdat veel konijnen serologisch positief zijn zonder symptomen te vertonen. Een negatiefserologisch onderzoek is in de meeste gevallen wel betrouwbaar. In de praktijk wordt meestal op basis van desymptomen en van een positief serologisch onderzoek toch gestart met de behandeling. Deze bestaat uitfenbendazole aan een dosis van 20 mg/kg p.o. gedurende 4 weken. De prognose is matig. Een aantal konijnenherstelt volledig doch bij veel konijnen zijn de symptomen irreversibel.
Volledige tekst: 
pp 400-404
Permanente vorming

79 (6) pp 467-470

Titel: 
Semen collection, assessment and artificial insemination in the cat
Auteur(s): 
T. RIJSSELAERE, A. VAN SOOM
Samenvatting: 
The first successful artificial insemination in cats was described 40 years ago. However, the inseminationin cats is at present not as commonly performed in daily veterinary practice as the insemination in dogs dueto the practical difficulties in collecting a sperm sample from the tomcat, the small volume of the spermobtained, the few possibilities to determine the optimal timing of insemination and the need for ovulationinduction and sedation of the queen. Recently, a new and practical method has been described for spermcollection, using urethral catheterization after sedation of the tomcat with medetomidine. Sperm cansubsequently be inseminated in the vagina or directly into the uterus by laparotomy or transcervicalcatheterization.
Volledige tekst: 
pp 467-470
Permanente vorming

79 (6) pp 463-466

Titel: 
Technieken voor kunstmatige inseminatie bij de hond
Auteur(s): 
T. RIJSSELAERE, A. VAN SOOM
Samenvatting: 
De laatste jaren is er een groeiende interesse voor kunstmatige inseminatie bij de hond. De inseminatievan een teef kan met vers, gekoeld of diepvriessperma gebeuren. Het sperma kan intravaginaal geïnsemineerdworden door middel van een plastic inseminatiepipet of een osirispipet. Intra-uteriene inseminatie kan plaatsvindendoor middel van laparotomie, wat ethisch omstreden is en in sommige landen verboden is. Betere techniekenzijn inseminatie met een transcervicale katheter of inseminatie met een katheter onder endoscopischevisualisatie. Zowel voor vers, gekoeld als diepvriessperma is het geboortepercentage hoger na intra-uterieneinseminatie. Intra-uteriene inseminatie met diepvriessperma resulteert ook in een grotere nestgrootte dan intravaginaleinseminatie met diepvriessperma.
Volledige tekst: 
pp 463-466
Permanente vorming

80 (1) pp 69-74

Titel: 
Hernia diafragmatica: een zeldzame oorzaak van voorste stenose bij het rund
Auteur(s): 
P. DE SCHUTTER, L. MAES, B. PARDON, P. DEPREZ
Samenvatting: 
Hernia diafragmatica is een zeldzame aandoening bij het rund en wordt gekenmerkt door een variabelklinisch beeld met hoofdzakelijk symptomen van voorste stenose. Aan de hand van vier gevallen bij het rundworden in dit artikel de oorzaken, de symptomen, de diagnose en de behandeling van deze aandoeningbesproken. Volgens de literatuur is het mogelijk de diagnose preoperatief te stellen en is een succesvollebehandeling mogelijk. Er wordt een vergelijking gemaakt van de bevindingen bij deze vier casuistieken en deliteratuur.
Volledige tekst: 
pp 69-74
Permanente vorming

80 (2) pp 161-166

Titel: 
Een update van colibacillose bij kippen
Auteur(s): 
D. PERSOONS, B. CALLENS, J. DEWULF, F. HAESEBROUCK
Samenvatting: 
Colibacillose is een infectieuze ziekte veroorzaakt door aviaire pathogene Escherichia coli (APEC). Het isnog altijd een van de hoofdoorzaken van grote economische verliezen in de pluimvee-industrie. APEC-stammenzouden ook urineweginfecties bij de mens veroorzaken, maar de literatuur hieromtrent is niet eenduidig.Het stijgende voorkomen van antimicrobiële resistentie zorgt voor groeiende problemen bij de behandelingvan de kippen en voor een toenemend risico voor de mens. De nadruk in de bestrijding van colibacillose moetdan ook liggen op de preventie van ziekte-insleep op het pluimveebedrijf met zo weinig mogelijk antibioticumgebruik.
Volledige tekst: 
pp 161-166
Permanente vorming

80 (3) pp 248-253

Titel: 
Preservation and shipment of chilled and cryopreserved dog semen
Auteur(s): 
T. RIJSSELAERE, D. MAES, F. VAN DEN BERGHE, A. VAN SOOM
Samenvatting: 
The transport and artificial insemination of chilled (4°C) and cryopreserved (-196°C) dog semenhave gained increasing interest worldwide and have become very popular among dog breeders.Whereas cryopreservation of dog sperm is a complicated and time consuming procedure, which isalmost exclusively performed at universities, the chilling of dog semen can be handled by veterinariansin their private practices, provided that the basic knowledge of chilling and diluting semen isacquired. Immediately after sperm collection, the quality of the fresh sample is evaluated and recordedbefore diluting in an appropriate extender. Subsequently, the diluted semen is gradually chilledto 4°C. It can be stored at 4°C for several days or transported in a thermos flask, a styrofoambox or a Minitübe neopore box. Cryopreserved dog sperm is mostly transported in a dry-shippercontainer. The rules and legislation for the shipment of chilled and frozen dog semen are rathercomplicated. They differ between almost every country and may change over time. To comply withall the administrative procedures, it is necessary to plan the transport of semen well in advance.
Volledige tekst: 
pp 248-253
Permanente vorming

80 (5) pp 355-366

Titel: 
Een per secundam helende wonde bij het paard: hoe pak ik het aan?
Auteur(s): 
E. PINT, M. JORDANA GARCIA, A. MARTENS
Samenvatting: 
Als dierenarts wordt men vaak geconfronteerd met wonden die niet kunnen gesloten worden of na sluitingterug openkomen en bijgevolg per secundam moeten helen. De secundaire wondheling kan ingedeeld worden invijf fasen: de inflammatoire fase, de granulatiefase, de epithelisatie, de wondcontractie en de rijpingsfase. Het iseen zeer traag proces dat met veel complicaties gepaard kan gaan, bij het paard vooral ter hoogte van deledematen. Wondinfectie en de vorming van hypergranulatieweefsel zijn de voornaamste problemen. Een goededébridement (het verwijderen van gecontamineerd en necrotisch weefsel uit de wonde en het opfrissen van dewondranden) en spoeling van de wonde vormen de start van een vlotte heling.Vochtige wondheling is een vrijnieuw begrip in de veterinaire wondzorg en verschillende wondbedekkingmaterialen verschaffen een ideaal milieuvoor dit concept van heling. Een goed inzicht in de pathofysiologie en een goede beoordeling van de wonde dragenbij tot een juiste keuze uit de verschillende wondbedekkingmaterialen. Alginaten versnellen het granuleren vande wonde, schuimverbanden hebben een meerwaarde tijdens de epithelisatie en antimicrobiële verbanden kunnenbijdragen tot het onder controle houden van de infectie en het bevorderen van de heling. Betere inzichten in delokale wondzorg zouden het gebruik van antibiotica tijdens de wondbehandeling kunnen reduceren.
Volledige tekst: 
pp 355-366
Permanente vorming

80 (6) pp 407-415

Titel: 
Basisprincipes en gebruik van cytologie in de praktijk
Auteur(s): 
S. MAES, K. CHIERS, R. VAN DER LUER, R. DUCATELLE
Samenvatting: 
Cytologie is een eenvoudige, niet-invasieve, goedkope techniek voor diagnosestelling die in dediergeneeskunde meer en meer ingeburgerd geraakt. In dit overzichtsartikel worden de techniek vanstaalname en het maken en kleuren van preparaten aangehaald. Ook de huidige toepassingen bijverschillende diersoorten komen aan bod. Daarna worden de basisprincipes van het aflezen vanpreparaten besproken en geïllustreerd met afbeeldingen.
Volledige tekst: 
pp 407-415
Permanente vorming

81 (2) pp 102-110

Titel: 
Differentiaaldiagnose van schouderkreupelheid bij de hond
Auteur(s): 
B. VAN RYSSEN
Samenvatting: 
De belangrijkste schouderaandoening bij de hond is osteochondritis dissecans (OCD) van de humeruskop.Deze aandoening veroorzaakt voornamelijk kreupelheid bij jonge honden van grote rassen. Andere oorzakenvan schouderpijn zijn een (partiële) ruptuur van de bicepspees en een calcificatie ter hoogte van de caudalerand van de cavitas glenoidalis. De diagnose van deze aandoeningen berust op een grondig klinisch onderzoeken het in beeld brengen van de letsels via radiografie, echografie en artroscopie. Op basis van de bevindingenkunnen de behandeling en prognose bepaald worden.In dit overzicht worden de klinische en diagnostische bevindingen, de behandeling en de prognose van dedrie belangrijkste schouderaandoeningen beschreven.
Volledige tekst: 
pp 102-110
Permanente vorming

Pagina's