Permanente vorming

Nederlands

78 (2) 121-129

Titel: 
Magnetische resonantie bij de detectie van intracraniale letsels bij drie katten
Auteur(s): 
K. Kromhout, I. Gielen, A. Van Caelenberg, L. Van Ham, H. van Bree
Samenvatting: 
Magnetische resonantie (MR) wordt de laatste jaren meer en meer aangewend in de diergeneeskunde.Een belangrijke toepassing is de hulp bij het diagnosticeren van hersenaandoeningen bij kleine huisdieren.Drie gevallen bij katten met neurologische aandoeningen worden besproken en aan de hand van de interpretatievan MR-beelden wordt het gebruik van MR bij de detectie van intracraniale letsels gedocumenteerd.
Volledige tekst: 
pp 121-129
Permanente vorming

78 (3) 196-200

Titel: 
Een schatting van de directe kosten veroorzaakt door maagdarmnematoden- en leverbotinfecties bij melkvee in Vlaanderen
Auteur(s): 
J. CHARLIER, M. SANDERS, J. VERCRUYSSE
Samenvatting: 
Het doel van deze studie was om de directe kosten te schatten veroorzaakt door maagdarmworm- en leverbotinfectiesbij de Vlaamse melkveepopulatie. Via een studie en interpretatie van vakliteratuur werdenvoor elke infectie de populatie ‘at risk’, de prevalentie van productielimiterende infecties, de effecten op dedierlijke productie, de geldwaarde van dierlijke producten en de frequentie en gemiddelde kost van een anthelminthischebehandeling bepaald. Vervolgens werden deze elementen geïncorporeerd in een rekenblad enwerd voor elke infectie de jaarlijkse veroorzaakte kost berekend. De jaarlijkse kost veroorzaakt door maagdarmwormenwerd geschat op € 10.719.909 of € 38 per volwassen koe. De jaarlijkse kost veroorzaakt door leverbotwerd geschat op € 8.270.765 of € 30 per volwassen koe.Hoewel deze cijfers geenszins kunnen geïnterpreteerd worden als de gemiddelde kost bij een geïnfecteerddier, vormen ze een indicatie van het relatieve belang van de ziekte. De resultaten van deze studie onderstrepenhet nut om beide infecties op te nemen in diergezondheidsprogramma’s.
Volledige tekst: 
pp 196-200
Permanente vorming

78 (4) 276-281

Titel: 
Echografie van de ovaria bij het varken: een praktisch hulpmiddel bij het bepalen van het inseminatietijdstip
Auteur(s): 
E. DE JONG, C. VANDERHAEGHE, A. LOPÈZ-RODRÍGUEZ, P. SIMOENS, A. VAN SOOM, A. DE KRUIF, D. MAES
Samenvatting: 
Echografie wordt sinds de jaren `90 frequent gebruikt in de varkenshouderij, vooral om drachtigheid ofeventuele afwijkingen ter hoogte van de baarmoeder vast te stellen bij zeugen. Echografie kan echter ook zeerinteressant zijn om de ovaria in beeld te brengen. Dit kan door de sonde rectaal in te brengen maar het is ookmogelijk via transabdominale weg. Door de eierstokken vóór de eerste inseminatie bij gelten of in de periodena het spenen bij zeugen regelmatig te onderzoeken, kan men het ovulatietijdstip schatten en aldus het meestgeschikte inseminatietijdstip bepalen. Dit is vooral belangrijk op bedrijven met vruchtbaarheidsproblemenwaarbij de bronstcontrole en het inseminatieschema niet optimaal verlopen. Het echografisch onderzoek vande ovaria laat eveneens toe om andere afwijkingen ter hoogte van de ovaria, zoals cysteuze ovariële follikelsof inactieve ovaria aan te tonen. Een echografisch onderzoek kan een belangrijk bijkomend hulpmiddel zijnbij het optimaliseren van het inseminatieschema of bij het diagnosticeren van ovariële afwijkingen.
Volledige tekst: 
pp 276-281
Permanente vorming

78 (5) 365-371

Titel: 
Laparoscopie in de gezelschapsdierenpraktijk, Deel 1: instrumentarium en basisprincipes
Auteur(s): 
B. VAN GOETHEM, M. BOSCH, L. STEGEN
Samenvatting: 
Geen samenvatting
Volledige tekst: 
pp 365-371
Permanente vorming

78 (6) 443-449

Titel: 
Laparoscopie in de gezelschapsdierenpraktijk Deel 2: bioptname en chirurgische ingrepen
Auteur(s): 
B. VAN GOETHEM, M. BOSCH, L. STEGEN
Samenvatting: 
Geen samenvatting
Volledige tekst: 
pp 443-449
Permanente vorming

79 (1) 66-76

Titel: 
Is icterus synoniem voor leverproblemen? Diagnose en behandeling van leveraandoeningen bij het paard
Auteur(s): 
D. DE CLERCQ, P. DEPREZ, I. DURIE, L. LEFÈRE, G. VAN LOON
Samenvatting: 
Icterus is een veel voorkomend symptoom bij leveraandoeningen, maar enerzijds kunnen leverproblemenaanwezig zijn zonder icterus en anderzijds kan icterus voorkomen zonder leverproblemen. Voor het stellen vande diagnose van leverproblemen bij het paard is bijgevolg een grondig onderzoek onontbeerlijk. In dit overzichtsartikelworden de oorzaken, de diagnose en de aangepaste behandeling van leveraandoeningen bij hetpaard besproken.
Volledige tekst: 
pp 66-76
Permanente vorming

79 (2) 147-155

Titel: 
Echografisch onderzoek van specifieke kleine structuren bij hond en kat: de schildklier, de lymfeknopen en de bijnieren
Auteur(s): 
V. BARBERET, J. H. SAUNDERS
Samenvatting: 
Echografie is een zeer belangrijke beeldvormingsmodaliteit geworden voor de evaluatie van kleine structuren,zoals schildklier, lymfeknopen of bijnieren, en dit omwille van het feit dat de techniek vrij goedkoop en non-invasiefis en geen algemene anesthesie vereist. Zowel abnormale als normale structuren kunnen gezien worden, hoewel ditin grote mate afhangt van de kwaliteit van het toestel en de capaciteiten van de operator. Voor de schildklier kanechografie gebruikt worden in het geval van een schildkliercarcinoma of caniene en feliene hypothyroïdie. Echografieis eveneens een waardevolle modaliteit voor het evalueren van opppervlakkige en abdominale lymfeknopen. Doorhet combineren van verschillende echografische criteria wordt het mogelijk om zeer nauwkeurig normale vanreactieve of kwaadaardige lymfeknopen te onderscheiden. Tenslotte kunnen bijnieren echografisch geëvalueerdworden in het geval van hyperadrenocorticisme (hypofyse- of bijnierafhankelijk), hyperaldosteronisme,hyperadrenocorticisme en adrenale neuro-endocriene tumoren.
Volledige tekst: 
pp 147-155
Permanente vorming

79 (3) 227-234

Titel: 
Het teratoom bij gezelschapsdieren
Auteur(s): 
B. VAN GOETHEM, S. SANSEN, M. TSHAMALA, H. DE ROOSTER
Samenvatting: 
Een teratoom is een tumor die samengesteld is uit weefsels afkomstig van meer dan 1 embryonale kiemlaag.Deze tumor komt typisch voor bij jonge dieren en wordt, gezien zijn overwegend gonadale (ovariële)oorsprong, klassiek geassocieerd met een abdominale lokalisatie. De snelle groei resulteert in dat geval inklachten voorkomend uit het massaeffect van de tumor. Teratomen werden recent ook op extragonadaleplaatsen beschreven. Hier zijn de klinische symptomen en prognose erg afhankelijk van de locatie. Eenvolledige chirurgische resectie is curatief wanneer bij histopathologisch onderzoek geen maligniteits -kenmerken worden gevonden.
Volledige tekst: 
pp 227-234
Permanente vorming

79 (4) 307-316

Titel: 
De keuring van het paard: risicoanalyse van afwijkingen die courant bij radiografie worden aangetroffen
Auteur(s): 
F. PILLE, A. MARTENS, K. DENEUT, M. DUMOULIN, M. OOSTERLINCK, E. RAES, J. SAUNDERS
Samenvatting: 
Geen samenvatting
Volledige tekst: 
pp 307-316
Permanente vorming

79 (5) 400-404

Titel: 
Encephalitozoon of geen Encephalitozoon: dat is de vraag
Auteur(s): 
K. HERMANS
Samenvatting: 
 Encephalitozoon cuniculi is een protozoaire parasiet die bij konijnen aan de basis kan liggen vanzenuwsymptomen, nierproblemen en oogproblemen. De grootste moeilijkheid is het stellen van eenbetrouwbare diagnose van deze parasiet bij het levende dier. De meest gebruikte en eenvoudigstediagnosemethode is serologie. Helaas is een positief serologisch onderzoek onvoldoende om de diagnose metzekerheid te stellen, omdat veel konijnen serologisch positief zijn zonder symptomen te vertonen. Een negatiefserologisch onderzoek is in de meeste gevallen wel betrouwbaar. In de praktijk wordt meestal op basis van desymptomen en van een positief serologisch onderzoek toch gestart met de behandeling. Deze bestaat uitfenbendazole aan een dosis van 20 mg/kg p.o. gedurende 4 weken. De prognose is matig. Een aantal konijnenherstelt volledig doch bij veel konijnen zijn de symptomen irreversibel.
Volledige tekst: 
pp 400-404
Permanente vorming

Pagina's