Overzichtsartikel(en)

Nederlands

83(5) pg 234

Titel: 
Hypoplasie van de vena portae bij honden
Auteur(s): 
N. DEVRIENDT, M. OR, D. PAEPE, E. VANDERMEULEN, M. HESTA, H.E.V. DE COCK, H. DE ROOSTER
Samenvatting: 
Hypoplasie van de vena portae (PVH) is een aangeboren afwijking waarbij intrahepatische, microscopischeshunts aanwezig zijn, waardoor het bloed niet door de leversinusoïden vloeit. De klinischepresentatie en laboratoriumbevindingen vertonen sterke gelijkenissen met deze van patiënten met eenextrahepatische portosystemische shunt (EHPSS). De differentiatie dient te gebeuren op basis vanhet al dan niet aanwezig zijn van een macroscopische shunt bevestigd met medische beeldvormingstechnieken.In dit overzichtsartikel worden de belangrijke aspecten van PVH overlopen, inclusief deverschillen met EHPSSs. Verder wordt ingegaan op de uitdaging om beide aandoeningen te diagnosticerenbij honden die zowel PVH als een EHPSS hebben.
Volledige tekst: 
pp 234-239
Overzichtsartikel(en)

83 (4) 155-163

Titel: 
Kenmerken en uitdagingen van de huidige Belgische vleeskalversector
Auteur(s): 
B. PARDON, B. CATRY, R. BOONE, H. THEYS, K. DE BLEECKER, J. DEWULF, P. DEPREZ
Samenvatting: 
SAMENVATTINGIn dit artikel wordt de Belgische vleeskalversector gesitueerd binnen Europa en wordt eenoverzicht gegeven van de belangrijkste vroegere, hedendaagse en toekomstige uitdagingen voorde sector. Om blank kalfsvlees te produceren, dienen de dieren in een gecontroleerde anemischetoestand gehouden te worden, hetgeen een specifieke voeding en huisvesting vraagt. Als reactie opde toegenomen maatschappelijke bezorgdheid inzake het welzijn van vleeskalveren werden eenwettelijk minimumgehalte voor hemoglobine (in 1990), een minimum hoeveelheid vast voedsel omeen betere pensontwikkeling te stimuleren en groepshuisvesting vanaf de leeftijd van acht weken (in2007) geïmplementeerd. De geïntegreerde structuur van de sector heeft er vermoedelijk mede voorgezorgd dat al deze doorgedreven wijzigingen in een relatief beperkte periode konden doorgevoerdworden. Ondanks de voortrekkersrol die de vleeskalversector heeft gespeeld met betrekking tot hetoprichten van kwaliteitslabels en ondanks alle inspanningen voor een betere huisvesting en voeding,blijft de sector onderhevig aan maatschappelijke kritiek. Tegenwoordig worden vooral het intensieveantibioticumgebruik en de hiermee geassocieerde hoge resistentieniveaus van commensale, pathogeneen zoönotische bacteriën bij vleeskalveren sterk bekritiseerd. De toekomstige uitdaging ligt dan ook inde ontwikkeling van een vleeskalversector die slechts een beperkte hoeveelheid antibiotica nodig heeften terzelfdertijd dierenwelzijn en inkomen veilig stelt.
Volledige tekst: 
pp 155-163
Overzichtsartikel(en)

82 (6) pp 337-344

Titel: 
Neonatale iso-erytrolyse bij de kat
Auteur(s): 
F. Snoeck, T. Rijsselaere, A. Van Soom
Samenvatting: 
Neonatale iso-erytrolyse bij kittens kan enkel voorkomen wanneer de moederpoes bloedgroep B en de kater bloedgroep A of AB heeft. De eerste 24 uur na de geboorte is de darmbarrière bij een kitten open, waardoor na het zuigen antistoffen uit het colostrum in de bloedbaan kunnen opgenomen worden. Een kitten met bloedgroep A neemt anti-A-antistoffen op, waardoor zijn eigen erytrocyten vernietigd worden. Bij symptomen, zoals anemie, hemoglobinurie en icterus, is een bloedtransfusie vaak noodzakelijk. Toch blijft het sterftepercentage heel hoog en is preventie uitermate belangrijk. Daarom dient de bloedgroep van risicorassen steeds vóór het fokken te worden bepaald. Het is af te raden om te fokken met een moederpoes met bloedgroep B en een kater met bloedgroep A of AB. Indien dit wel gebeurt, dient men de kittens 24 uur weg te halen bij de moederpoes, ze te voeden met kunstmelk en subcutaan of oraal serum van een goed geïmmuniseerde poes met bloedgroep A toe te dienen.
Volledige tekst: 
pp 337-344
Overzichtsartikel(en)

82 (6) pp 327-336

Titel: 
Toepassingen van mesenchymale stamcellen bij het paard: huidige stand van zaken
Auteur(s): 
C. De Schauwer, E. Meyer, G. Van de Walle, A. Van Soom
Samenvatting: 
Mesenchymale stamcellen (MSC) zijn adulte stamcellen met een beperkte differentiatiecapaciteit. Deze cellen kunnen therapeutisch aangewend worden om weefselregeneratie te stimuleren, vorming van littekenweefsel te voorkomen, immuunresponsen te moduleren en ontstekingsprocessen te reguleren. Binnen de diergeneeskunde worden MSC bij het paard voornamelijk gebruikt voor orthopedische toepassingen, hoewel ze ook een rol zouden kunnen spelen in de behandeling van verschillende niet-orthopedische letsels, zoals allerhande immuungemedieerde, ischemische, inflammatoire en neurologische aandoeningen. De efficiëntie van MSC-therapie kan beïnvloed worden door de gebruikte dosis en de manier en het tijdstip van toedienen. Tevens zijn er voor- en nadelen verbonden aan het gebruik van autologe ten opzichte van allogene MSC. Het gebruik van MSC bij paarden biedt immens veel mogelijkheden maar meer fundamenteel onderzoek en goed opgebouwde klinische trials zijn nodig zodat het potentieel van equine MSC ten volle kan geëvalueerd worden en equine MSC-gebaseerde therapieën kunnen geoptimaliseerd worden.
Volledige tekst: 
pp 327-336
Overzichtsartikel(en)

82 (5) pp 265-272

Titel: 
De invloed van geluidspollutie op zeezoogdieren
Auteur(s): 
M. Doom, P. Cornillie, I. Gielen, J. Haelters
Samenvatting: 
Miljoenen jaren geleden migreerden de voorouders van de huidige walvissen (Cetacea) van zee naar land. Deze evolutionaire gebeurtenis vergde ingrijpende morfologische aanpassingen. Voorpoten veranderden in flippers, achterpoten werden rudimentair en de neusgaten verplaatsten zich naar dorsaal op de schedel om als spuitgat te fungeren. Ook de zintuigen ondergingen drastische adaptaties. Gezien het zicht op grote diepte en in troebel water zeer beperkt is, rekenen walvissen op andere zintuigen dan het zicht om te navigeren, foerageren, jagen, communiceren met soortgenoten, etc. De productie en perceptie van geluidsgolven werden cruciaal voor het voortbestaan van deze wonderbaarlijke schepselen van de zee. Sommige soorten ontwikkelden zelfs echolocatie, gebaseerd op de natuurkundige principes van de geluidsleer, als bijkomend hulpmiddel om obstakels onder water te lokaliseren. Het spreekt voor zich dat elke verstoring van het gehoormechanisme levensbedreigend kan zijn voor deze dieren. Onderzoek naar het effect van geluidspollutie door menselijke activiteit op het mariene leven vraagt een multidisciplinaire aanpak. Een accurate berichtgeving van deze onderzoeksresultaten aan de beleidsmakers is cruciaal om de meest kwetsbare walvisachtigen te beschermen.
Volledige tekst: 
pp 265-272
Overzichtsartikel(en)

82 (5) pp 259-264

Titel: 
Staphylococcus hyicus-infecties bij varkens
Auteur(s): 
D. Maes, T. Vandersmissen, E. de Jong, F. Boyen, F. Haesebrouck
Samenvatting: 
Staphylococcus hyicus is het oorzakelijke agens van exsudatieve epidermitis, een belangrijke huidziekte bij varkens. Bij de klassieke vorm zijn algemene dermatitis en epidermitis zonder jeuk aanwezig waarbij dehydratatie en sterfte kunnen optreden. Deze vorm komt vooral voor bij dieren jonger dan acht weken. Gelokaliseerde vormen, waarbij voornamelijk de oortoppen, de kop, de flanken of overige extremiteiten aangetast zijn, komen ook voor maar dan vooral bij dieren ouder dan zes weken. De door de kiem geproduceerde toxines zijn samen met andere predisponerende factoren die huidbeschadigingen kunnen veroorzaken, belangrijk om klinische symptomen te veroorzaken. De klinische symptomen en letsels zijn karakteristiek maar om de diagnose te bevestigen, is een isolatie van de kiem uit de letsels noodzakelijk. De behandeling bestaat uit vochttherapie, het topicale gebruik van antiseptica en het toedienen van antimicrobiële middelen. De preventie berust op het voorkomen van huidletsels, het optimaliseren van de huisvesting, het stalklimaat en de voeding en het toepassen van een goede reiniging en stalhygiëne om de infectiedruk te verlagen.
Volledige tekst: 
pp 259-264
Overzichtsartikel(en)

69 (1) 20-23

Titel: 
Corticosteroïd-responsieve meningitis-arteriitis bij de hond
Auteur(s): 
F. VERDONCK, L. VAN HAM, E. COX
pp 20-23
Overzichtsartikel(en)

69 (1) 13-19

Titel: 
Moleculaire chaperonnes: opplooimachines voor naïeve proteïnen
Auteur(s): 
R. HEYNEMAN, R. VERCAUTEREN
pp 13-19
Overzichtsartikel(en)

69 (2) 101-107

Titel: 
Enzoötische pneumonie bij varkens - deel 2: behandeling en controle
Auteur(s): 
D. MAES, M. VERDONCK, A. DE KRUIF
pp 101-107
Overzichtsartikel(en)

69 (2) 94-100

Titel: 
Enzoötische pneumonie bij varkens - Deel 1: de ziekte
Auteur(s): 
D. MAES, M. VERDONCK, A. DE KRUIF
pp 94-100
Overzichtsartikel(en)

Pagina's