Overzichtsartikel(en)

Nederlands

2017 - 86(4)

Titel: 
Microplastics: minuscule partikels met grote gevolgen?
Auteur(s): 
S. KNOLL, A. DECOSTERE, A.M. DECLERCQ
Samenvatting: 
Sinds het begin van de massaproductie van plastics vormt de contaminatie van het marienemilieu met deze persisterende synthetische stoffen een alsmaar groter probleem. De laatstedecennia wordt aangenomen dat microplastics hierbij een grote rol spelen. Deze kleine plasticpartikels (< 5mm) komen voor in het mariene milieu en kennen diverse bronnen, waaronderfragmentatie van macroplastics en de afvoer van primaire microplasticscrubs via afvalwater.Recent onderzoek heeft uitgewezen dat microplastics door talrijke mariene organismen opgenomenworden. Dit zou kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, onder meer door mechanische schadeen door cellulaire toxiciteit. Hiernaast wordt de microplasticproblematiek gecompliceerd doorde contaminatie van deze partikels met toxische chemicaliën. Bovendien zouden microplastics enmicroplastic-gebonden contaminanten kunnen accumuleren in de voedselketen en uiteindelijkbij de mens terechtkomen. Ondanks het toenemend aantal publicaties omtrent microplastics zijner nog veel onbeantwoorde vragen. In dit artikel wordt de actuele kennis besproken aangaandemicroplastics in het mariene milieu.
Volledige tekst: 
pp 203-212
Overzichtsartikel(en)

86 (3) pp 148

Titel: 
Diagnostische benadering van cryptorchidie bij de hengst
Auteur(s): 
L. DE LANGE, K. ROELS, C. VERVERS, M. VAN DE VELDE, P. CORTY, J. GOVAERE
Samenvatting: 
De diagnose van cryptorchidie bij het paard is vaak een uitdaging aangezien niet altijddefinitief uitsluitsel kan gegeven worden op basis van de anamnese, het klinische onderzoeken het rectaal en echografisch onderzoek. Verschillende endocrinologische diagnostische testenzoals de bepaling van het testosteron-, androstenedione-, oestrogenen-, urinaire steroïden- enhet antimülleriaans hormoongehalte, die de aanwezigheid van testiculair weefsel aantonen, zijnbeschreven. In dit artikel wordt getracht om de voor- en nadelen van deze testen te vergelijken,zodat practici een idee krijgen welke testen in de praktijk gebruikt kunnen worden.
Volledige tekst: 
pp 148-154
Overzichtsartikel(en)

86 (3) pp 136

Titel: 
Pathofysiologie van lipopolysaccharide geïnduceerde inflammatoire respons bij vogels
Auteur(s): 
R. HOUBEN, S. CROUBELS, A. WATTEYN, G. ANTONISSEN
Samenvatting: 
Inflammatie is een beschermende respons op infectie en/of weefselschade die gepaard gaatmet de migratie van immuuncellen en mediatoren van de circulatie naar het betreffende weefsel.Deze respons dient om de initiële noxe (onder andere lipopolysaccharide of LPS) te verwijderenen genezing en herstel van het beschadigde weefsel te bekomen. LPS is een onderdeel van debuitenste celmembraan van gramnegatieve bacteriën dat pro-inflammatoire eigenschappenheeft en na toediening bij vogels een ontstekingsreactie teweegbrengt. Deze ontstekingsreactiegaat gepaard met onder andere veranderingen in lichaamstemperatuur, de productie vanpro-inflammatoire cytokinen en vorming van acutefase-eiwitten, leukocytose en ziektegedrag.In welke mate elk van deze symptomen aanwezig is bij vogels hangt af van de vogelsoort.Bovendien zijn er verschillen met zoogdieren. De karakteristieken en pathofysiologischegevolgen van een ontstekingsreactie worden vaak bestudeerd in LPS-inflammatiemodellen. Dezeinflammatiemodellen kunnen vervolgens toegepast worden in farmacodynamiekstudies om hetklinisch effect van anti-inflammatoire geneesmiddelen, zoals niet-steroïdale ontstekingsremmers(NSAIDs) te beoordelen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de LPS-geïnduceerdeinflammatoire respons bij vogels.
Volledige tekst: 
pp 136-147
Overzichtsartikel(en)

86 (3) pp 127

Titel: 
Negatieve druktherapie: het verleden en de toekomst
Auteur(s): 
M.L. GO, M. OR, B. VAN GOETHEM, A. KITSHOFF, E. ABMA, H. DE ROOSTER
Samenvatting: 
Bij negatieve druktherapie wordt het wondbed onderworpen aan een negatieve druk omdat dit positieveeffecten heeft op de wondheling. Negatieve druktherapie kan worden toegepast op verschillende soorten wonden,huidtransplantaten en -flappen, open abdomen en gesloten incisies.Negatieve druktherapie wordt al eeuwen gebruikt in de humane geneeskunde. Al in de Romeinse tijd (rond27 v.Chr.) gebruikte men door mensen gegenereerde zuigkracht om verwondingen beter te laten helen. Europeseen Russische artsen ontwikkelden later verschillende geavanceerde methoden en systemen om negatieve drukop wonden toe te passen. De positieve bevindingen in de humane geneeskunde wakkerden de interesse vanonderzoekers in de diergeneeskunde aan. De laatste twintig jaar wordt negatieve druktherapie bij dieren ingezetin talrijke experimentele en klinische omstandigheden, maar veel onderzoek moet echter nog gedaan worden.Anderzijds worden voortdurend nieuwe technieken ontwikkeld en de bestaande studies voorspellenveelbelovende toekomstmogelijkheden voor negatieve druktherapie in de diergeneeskunde.
Volledige tekst: 
pp 127-135
Overzichtsartikel(en)

86 (2) pp 063

Titel: 
Inspanningstesten bij paarden: stand van zaken en toekomstperspectieven
Auteur(s): 
L. DE MARE, B. BOSHUIZEN, L. PLANCKE, C. DE MEEUS, M. DE BRUIJN, C. DELESALLE
Samenvatting: 
In dit overzichtsartikel wordt beschreven hoe inspanningscapaciteit bij het sportpaard kan wordengemeten en welke gestandaardiseerde inspanningstesten (SET) bestaan. Er worden twee typesSETs gebruikt: de gemakkelijk standaardiseerbare, lopende bandtest en de veldtesten, waarbij degebruikelijke omstandigheden beter nagebootst kunnen worden, maar waardoor meer variabiliteit in demetingen ontstaat. Er worden verschillende parameters gemeten, zoals de snelheid bij een hartslag van200 slagen/min (V200), de snelheid waarbij de bloed-lactaatgehaltes boven 4 mmol/L stijgen (Vla4)en de maximale zuurstofopname (VO2max).
Volledige tekst: 
pp 063-072
Overzichtsartikel(en)

85(6) pp 323

Titel: 
Fysiotherapie bij kleine huisdieren
Auteur(s): 
Y. SAMOY, B. VAN RYSSEN, J. SAUNDERS
Samenvatting: 
SAMENVATTINGDe voordelen van fysiotherapie zijn reeds lang bekend in de humane geneeskunde. Ook in de diergeneeskundewordt de therapie reeds enkele decennia toegepast, maar het is pas vrij recentelijk dat erook wetenschappelijk onderzoek naar verricht wordt. Het doel van dit artikel is een overzicht te gevenvan de verschillende fysiotherapeutische mogelijkheden en technieken in de diergeneeskunde en dezete correleren aan de bevindingen die te vinden zijn in de literatuur.
Volledige tekst: 
pp 323-334
Overzichtsartikel(en)

85 (3) pg 133

Titel: 
Lymfoma van het mucosageassocieerde lymfoïde weefsel
Auteur(s): 
C. VAN HOEY, W. VAN DEN BROECK, S. PRIMS, S. VAN CRUCHTEN, C. VAN GINNEKEN, C. CASTELEYN
Samenvatting: 
In deze literatuurstudie wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis van MALT-lymfoombij de mens en wordt er waar mogelijk aandacht besteed aan het voorkomen van het letselin de diergeneeskunde. Lymfomen van het mucosa-geassocieerde lymfoïde weefsel (MALT) kunnenontstaan na inductie van immunologisch weefsel in slijmvliezen. De kennis van deze tumorenis in de diergeneeskunde echter beperkt tot de relatie tussen het gastrische MALT-lymfoom enhelicobacterinfecties bij de kat. De vermoedelijke diagnose is gebaseerd op de symptomatologie,zoals braken en anorexia, en de histologie van gastrische biopten. In de humane geneeskundezijn immunohistochemisch onderzoek en in situ hybridisatie diagnostisch. Behandelingsoptiesbij de kat bestaan uit de eliminatie van de bacteriële infectie en chirurgie. Bij de mens is chemo-,radiatie- en antistoffentherapie ook mogelijk. De prognose is bij de mens meestal gunstig, maarbij de kat is ze afhankelijk van eventuele complicerende factoren, zoals infectie met het felieneleukemievirus.
Volledige tekst: 
pp 133-140
Overzichtsartikel(en)

85 (3) pp 124

Titel: 
Farmacokinetiek van geneesmiddelen bij vogels en de toepassingen en beperkingen van dosisextrapolatie
Auteur(s): 
R. HOUBEN, G. ANTONISSEN, S. CROUBELS, P. DE BACKER, M. DEVREESE
Samenvatting: 
De farmacokinetische processen van geneesmiddelen, i.e. absorptie, distributie, metabolisatieen excretie, kunnen sterk verschillen tussen vogels en zoogdieren. Zo worden aminoglycosidenbij vogels trager geklaard en hebben een lager distributievolume dan bij zoogdieren. Dezefarmacokinetische verschillen zijn hoofdzakelijk het gevolg van anatomische, biochemische enfysiologische verschillen tussen vogels en zoogdieren. Deze diersoortverschillen en verschillenin geobserveerde en voorspelde farmacokinetische parameters van geneesmiddelen bij vogelsgeëxtrapoleerd vanuit zoogdieren, zoals de klaring voor enrofloxacine, salicylzuur, meloxicam enflunixine, wijzen erop dat farmacokinetische gegevens van een geneesmiddel bij zoogdieren nauwelijksgeëxtrapoleerd kunnen worden naar vogels. Ook tussen vogelsoorten onderling kunnener verschillen aanwezig zijn. Indien mogelijk dient de dosisselectie van een geneesmiddel voorvogels bijgevolg te gebeuren op basis van de farmacokinetische gegevens van de desbetreffendevogelsoort. Indien dergelijke gegevens niet beschikbaar zijn, kan er gebruik gemaakt wordenvan allometrische schaling, waarbij de dosisselectie gebeurt op basis van de farmacokinetischegegevens van een andere vogelsoort gecorreleerd aan het lichaamsgewicht van deze vogelsoorten.Schaling op basis van zoogdiergegevens wordt slechts aangeraden indien de farmacokinetischegegevens van andere vogelsoorten niet beschikbaar zijn en het betreffende geneesmiddel een lagetoxiciteit heeft.
Volledige tekst: 
pp 124-132
Overzichtsartikel(en)

85 (3) pg 115

Titel: 
Bacteriële zoönotische agentia afkomstig van vissen
Auteur(s): 
R. JACOBS, A. DECOSTERE, A.M. DECLERCQ
Samenvatting: 
Het belang van zoönosen neemt de laatste jaren toe, ondermeer ten gevolge van de internationaliseringvan handel. Zoönosen kunnen via opname van voedsel (voedselzoönose) of via huidcontact(contactzoönose) optreden. Specifiek voor de toename van viszoönosen is de uitbreidingvan de aquacultuur. Voornamelijk vissers en vishandelaars maar ook vishobbyisten lopen hetgrootste risico om aan vis, als mogelijke zoönotische infectiebron, te worden blootgesteld. Vaakzijn zij zich daar onvoldoende van bewust. Voorzorgsmaatregelen tegen zoönotische infecties zijndan ook cruciaal.De belangrijkste bacteriële contactzoönosen van vis worden veroorzaakt door Mycobacteriummarinum, Vibrio vulnificus, Edwardsiella tarda en Streptococcus iniae. Minder bedreigend zijn onderandere Aeromonas hydrophila en Erysipelothrix rhusiopathiae. Infectie van de mens gebeurtvia contact van huidwonden met de bacterie en voor sommige van de genoemde bacteriën ook viaorale weg. De diagnose van deze infecties kan meestal worden vermoed op basis van de anamnesewaaruit contact met vissen blijkt. De diagnose van de specifieke kiem kan worden bevestigd metbehulp van bacterie-isolatie en –identificatie, bijvoorbeeld via “polymerase chain reaction”. Debehandeling van de infectie geschiedt meestal met antibiotica. Soms is tevens een chirurgischebehandeling vereist.
Volledige tekst: 
pp 115-123
Overzichtsartikel(en)

85 (2) pg 71

Titel: 
Gezondheidsrisico’s geassocieerd met het gebruik van een drinkautomaat bij kalveren
Auteur(s): 
K. JANSSENS, P. DEPREZ, B. VALGAEREN, L. VAN DRIESSCHE, L. GILLE, F. BOYEN, B. PARDON
Samenvatting: 
Drinkautomaten voor kalveren worden steeds frequenter gebruikt in Vlaanderen, met als hoofddoelarbeidsbesparing. In dit overzichtsartikel wordt een samenvatting gegeven van de huidige kennis omtrentde technische aspecten van de drinkautomaat, de economische voordelen en de gezondheidsrisico’svoor kalveren gehuisvest bij deze automaten. Er is geen overtuigend bewijs dat het gebruik vandrinkautomaten in kleinere bedrijven economisch rendabel is. Hoewel er weinig wetenschappelijkeliteratuur beschikbaar is over de gezondheidsrisico’s die geassocieerd zijn met drinkautomaten, zijn erduidelijke aanwijzingen dat grote groepen kalveren gehuisvest bij een drinkautomaat een hoger risicoop pneumonie (“bovine respiratory disease” (BRD)) hebben. Of de automaat zelf een risicofactor isvoor BRD of dat het eerder komt door de blootstelling van de kalveren aan reeds bekende BRDrisicofactoren(i.e. grote groepen, op jonge leeftijd in groep gehuisvest worden, het niet toepassenvan het all-in/all-out-systeem, in het geval een drinkautomaatsysteem toegepast wordt), is echteronduidelijk. Naast BRD wordt er in de praktijk melding gemaakt van diarree en tongulcera, maar er isgeen bewijs beschikbaar over de link met het gebruik van drinkautomaten. Om problemen op bedrijvenmet een drinkautomaat te beperken, zijn een groepsgrootte van maximum tien kalveren per drinkstation,het toepassen van een all-in/ all-out-systeem per groep en een minimumleeftijd van drie weken alvorensde kalveren bij de automaat te huisvesten de belangrijkste aandachtspunten.
Volledige tekst: 
pp 071-077
Overzichtsartikel(en)

Pagina's